1 ธันวาคม 2562 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินการสำรวจดัชนีการเมืองไทยโดยมีตัวชี้วัดรวม 25 ประเด็น  ซึ่งตัวชี้วัดจะช่วยสะท้อนว่าการเมืองไทย ดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิม 

 

โดยให้คะแนนเต็ม 10 และหาค่าเฉลี่ย ( ) ภาพรวมของการเมืองไทยออกมา ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นการสำรวจดัชนีการเมืองไทยครั้งที่ 4 “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,469 คน

 

(จำแนกเป็น กรุงเทพฯและปริมณฑล จำนวน  603 คน 24.42% ภาคกลาง 506 คน 20.49% ภาคเหนือ 366 คน 14.82% ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 669 คน 27.10% และภาคใต้ 325 คน 13.17%) ระหว่างวันที่ 23-30 พฤศจิกายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1. ภาพรวมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ“ดัชนีการเมืองไทย เดือน พ.ย.62” คะแนนเต็ม 10 ได้ 3.94 คะแนน

อันดับ    ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                            ต.ค. 62    พ.ย. 62
1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                                      5.67    5.22
2    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้          5.00    4.88
3    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                            4.97    4.70
4    ความสามัคคีของคนในชาติ                                      4.77    4.50
5    การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม              4.57    4.33
6    ผลงานของรัฐบาล                                                 3.79    4.30
7    การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                             4.64    4.28
8    การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้                3.69    4.27
9    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                           4.43    4.18
10    ผลงานของนายกรัฐมนตรี                                      3.83    4.10
11    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                         4.32    4.08
12    สภาพของสังคมโดยรวม                                       4.24    4.03
13    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                    4.36    3.99
14    การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                       4.05    3.72
15    การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    3.83    3.66
16    ความเป็นอยู่ของประชาชน                                     3.72    3.55
17    การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ               3.97    3.47
18    การแก้ปัญหายาเสพติด                                        3.58    3.44
19    การแก้ปัญหาความยากจน                                     3.12    3.41
20    การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                          3.48    3.40
21    การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                  3.73    3.39
22    ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ                 3.67    3.35
23    สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                                  3.54    3.34
24    การแก้ปัญหาการว่างงาน                                       3.44    3.31
25    ราคาสินค้า                                                         3.48    3.24
    ภาพรวม เต็ม 10 คะแนน                                          4.09    3.94

 

เปิดดัชนีการเมืองไทยเดือน พ.ย.เต็มสิบได้แค่ 3.94

 

 

2. ประเด็นที่ “ดีขึ้น”กว่าเดือนที่แล้ว

ที่   ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                               ต.ค. 62    พ.ย. 62
1    ผลงานของรัฐบาล                                               3.79    4.30
2    การบริหารประเทศตามนโยบายที่ประกาศไว้               3.69    4.27
3    ผลงานของนายกรัฐมนตรี                                      3.83    4.10
4    การแก้ปัญหาความยากจน                                     3.12    3.41

 

3. ประเด็นที่ “แย่ลง”กว่าเดือนที่แล้ว

ที่   ประเด็น “ดัชนีการเมืองไทย”                                 ต.ค. 62    พ.ย. 62
1    การปฏิบัติงานของฝ่ายค้าน                                    5.67    5.22
2    ข่าวสารที่เผยแพร่จากสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับรู้        5.00    4.88
3    จริยธรรม /วัฒนธรรมของคนในชาติ                          4.97    4.70
4    ความสามัคคีของคนในชาติ                                    4.77    4.50
5    การดำเนินงานของพรรคการเมืองโดยภาพรวม             4.57    4.33
6    การจัดการศึกษาสำหรับประชาชน                           4.64    4.28
7    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                         4.43    4.18
8    การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า                         4.32    4.08
9    สภาพของสังคมโดยรวม                                       4.24    4.03
10    ความมั่นคงของประเทศ /การก่อการร้าย                 4.36    3.99
11    การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล                                    4.05    3.72
12    การปฏิบัติตนของนักการเมือง /ความสามัคคีของนักการเมือง    3.83    3.66
13    ความเป็นอยู่ของประชาชน                                  3.72    3.55
14    การมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรอิสระ            3.97    3.47
15    การแก้ปัญหายาเสพติด                                      3.58    3.44
16    การแก้ปัญหาคอรัปชั่น                                       3.48    3.40
17    การแก้ปัญหาต่างๆของรัฐบาลในภาพรวม                3.73    3.39
18    ค่าครองชีพ /เงินเดือน /ค่าจ้าง /สวัสดิการ               3.67    3.35
19    สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม                                3.54    3.34
20    การแก้ปัญหาการว่างงาน                                     3.44    3.31
21    ราคาสินค้า                                                      3.48    3.24

 

   4. ข้อเสนอแนะทางด้านการเมือง ณ วันนี้ คือ 


อันดับ 1    ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างจริงจัง    39.76%
อันดับ 2    นักการเมืองควรเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม    30.38%
อันดับ 3    อยากให้การประชุมสภาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย     19.27%
อันดับ 4    ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง หันมาดูแลประชาชน    16.57%
อันดับ 5    นำความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์    11.51%