วันนี้ (15 พ.ย. 62)  ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจแต่งตั้งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ที่มีอายุเกิน 60 ปี ตั้งแต่ตำแหน่งอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก จำนวน 29 ราย ซึ่งส่อขัดคำสั่งศาลปกครองสูงสุด       

         ดร.ปรมต วรรณบวร อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.รามคำแหง บอกว่า การยื่นหนังสือถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจของอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า จงใจปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือใช้อำนาจขัดต่อกฎหมายหรือไม่ โดยมีการตั้งข้อสังเกตว่า หลังศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ อ.651/2561 ลงวันที่ 9 ก.ค. 2561 ระบุว่าคุณสมบัติผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี หากเกินจะไม่สามารถดำรงตำแหน่งผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ แต่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงกลับเพิกเฉยต่อคำตัดสินของศาลปกครองสูงสุด และขัดหลักความชอบธรรมตามกฎหมาย ตลอดจนธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

        ร้อง ป.ป.ช.สอบอธิการฯ ม.ราม ตั้งผู้บริหารอายุเกิน60ปี 

       ดร.ปรมต ยังบอกอีกว่า เรื่องนี้ยังส่งผลกระทบกับการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐโดนตรง เนื่องจากมหาวิทยาลัยต้องนำเงินรายได้จากค่าเทอมนักศึกษาปีละหลายสิบล้านบาท มาจ่ายเป็นค่าจ้าง เงินเดือนและบำเหน็จบำนาญให้กับบุคคลเหล่านี้ ทั้งที่ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย จึงอยากเรียกร้องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบอธิการบดีและสภามหาวิทยาลัย เพื่อออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับมหาวิทยาลัยทุกแห่ง และลดปัญหาการฟ้องร้อง รวมถึงการดำเนินคดีมาตรา 157 ที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

 

         ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งผู้เกษียณอายุราชการเกิน 60 ปีของรามคำแหงนั้น นับว่ามีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย เมื่อเทียบกับมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งทั่วประเทศ จำนวนถึง 29 ราย แบ่งเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้บริหารที่มีอายุ 60-65 ปี จำนวน 10 ราย กลุ่มอายุ 66-70 ปี จำนวน 9 ราย และกลุ่มอายุเกิน 70 ปี จำนวน 6 ราย ซึ่งมี 1 คนอายุมากที่สุดถึง 78 ปี 

       โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีการประกาศแต่งตั้งคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยชุดใหม่ อย่างเป็นทางการในวันที่ 3 มี.ค. 2563 ซึ่งอธิการบดีคนปัจจุบันอยู่ในตำแหน่งมาแล้วเป็นเวลา 7 ปีกว่า ซึ่งจะครบ 2 วาระในเร็วๆนี้