นายชูชาติ ศรีแสง อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้โพสต์เฟซบุ๊ก ความว่า  นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถามว่ามีคดีอะไร บ้างที่จะนำไปสู่การยุบพรรคอนาคตใหม่และเคยกล่าวหลายครั้งว่า ไม่มีกฎหมายที่จะยุบพรรคอนาคตใหม่ได้ 
     .....นายธนาธรระบุไว้ในรายการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่า ได้ให้พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจำนวน ๑๙๑ ล้านบาทเศษ นี่คือข้อเท็จจริงที่นายธนาธรกล่าวเอง ไม่ได้มีใครกลั่นแกล้งกล่าวหา
      .....เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ยุติดังกล่าว ต่อไปก็พิจารณาดูข้อกฎหมายคือ

 

  .....พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐
.....มาตรา ๖๒ พรรคการเมืองอาจมีรายได้ ดังต่อไปนี้
........(๑) เงินทุนประเดิมตามมาตรา ๙ วรรคสอง
........(๒) เงินค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงพรรคการเมืองตามที่กําหนดในข้อบังคับ
........(๓) เงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้าหรือบริการของพรรคการเมือง
........(๔) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง 
........(๕) เงิน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใดที่ได้จากการรับบริจาค
........(๖) เงินอุดหนุนจากกองทุน
........(๗) ดอกผลและรายได้ที่เกิดจากเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของพรรคการเมือง
.....บทบัญญัติในมาตรานี้ระบุให้พรรคการเมืองมีรายได้ตาม (๑) ถึง (๗) เท่านั้น ไม่อาจกู้ยืมเงินจากบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ 
.....การที่พรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินจากนายธนาธร จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ เงินที่พรรคอนาคตใหม่รับมาจากนายธนาธรจำนวน ๑๙๑ ล้านบาทเศษ จึงเป็นการรับเงินมาโดยที่รู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
.....มาตรา ๗๒ ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
.....มาตรา ๙๒ เมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทําการ อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพรรคการเมืองนั้น
.....(๓) กระทําการฝ่าฝืนมาตรา ๒๐ วรรคสอง มาตรา ๒๘ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๖ **มาตรา ๗๒**หรือมาตรา ๗๔
  .....สรุป คือ เมื่อพรรคอนาคตใหม่กู้ยืมเงินนายธนาธรอันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ เงินที่ได้รับมาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของพรรคก็เป็นการรับมาโดยรู้อยู่แล้วว่าเป็นเงินที่ได้มาไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๗๒ จึงเข้าข่ายที่ให้ กกต. ยื่นศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้สั่งยุบพรรคการเมืองตามมาตรา ๙๒
.....นี่คือข้อเท็จริงและข้อกฎหมายที่พรรคอนาคตใหม่อาจถูกยุบได้ ซึ่งเป็นหน้าที่และอำนาจของ กกต.ที่จะต้องดำเนินการตามพรป.พรรคการเมือง มาตรา ๙๒