เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 สำนักข่าวอิศราเสนอข่าวว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของ นางสาวพรรณิการ์ วานิช ที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.91) ด้วย โดยระบุว่า
 

   .....เมื่อปี 2561 มีรายได้รวม 843,008 บาท เป็นเงินเดือน ค่าจ้าง บำนาญฯ ทั้งหมด หักค่าใช้จ่าย 100,000 บาท หักรายการค่าลดหย่อน 225,458 บาท คงเหลือรายได้ 517,550 บาท คำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิจำนวน 30,132 บาท หักภาษี ณ ที่จ่าย 36,884 บาท จึงหักภาษีไว้เกิน 6,752 บาท ได้ขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน 6,752 บาท และได้ทำเครื่องหมายในช่องอุดหนุนหักเงินภาษีให้แก่พรรคอนาคตใหม่ เป็นเงิน 500 บาท
   .....ก่อนหน้านี้สำนักข่าวอิศรารายงานว่า ในบัญชีรายชื่อผู้บริจาคเงินให้แก่พรรคอนาคตใหม่ที่สำนักงาน กกต.เผยแพร่มีชื่อนางสาวพรรณิการ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ บริจาค 1 ล้านบาท (เดือนพฤศจิกายน 2561)
.....การที่ตาม ภ.ง.ด.91 ระบุว่ามีรายได้ในปี 2561 ทั้งปี 843,008 บาท แต่มีการบริจาคเงินให้พรรคอนาคตใหม่ 1,000,000 บาท ซึ่งมีมากว่าจำนวนเงินทีนางสาวพรรณิการ์มีรายได้ ย่อมเห็นได้ชัดแจ้งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย
.....ดังนั้นถ้าการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ของนางสาวพรรณิการ์เป็นความจริง การแจ้งรายชื่อผู้บริจาคให้แก่พรรคอนาคตใหม่ที่แจ้งต่อ กกต.ก็เป็นความเท็จ
.....ถ้าการแจ้งรายชื่อผู้บริจาคให้แก่พรรคอนาคตใหม่ที่แจ้งต่อ กกต.เป็นความจริง การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวพรรณิการ์ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก็เป็นความเท็จและการยื่นเสียภาษีเงินได้(ภ.ง.ด. 91)ก็เป็นความเท็จเช่นเดียวกัน
.....สรุปเรื่องนี้ต้องเป็นความเท็จอยู่ประการหนึ่งแน่นอน พรรคอนาคตใหม่และนางสาวพรรณิการ์คงต้องเลือกเอาว่าจะให้พรรคอนาคตใหม่หรือนางสาวพรรณิการ์ถูกดำเนินคดี
.....นางสาวพรรณิการ์ไม่ต้องโอดครวญว่ามีคนจ้องทำลายหรือกลั่นแกล้งเพราะเป็นเรื่องที่ตนทำขึ้นเอง