เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2562 ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ผู้ตรวจราชการพิเศษ ดำรงตำแหน่งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ต.ต.ปรีชา เจริญสหายานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ​ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ​ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นายประทีป เพ็งตะโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงมหาดไทย 

 

          ขณะที่ ได้มีการปรับโยกย้ายข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้ ให้นายมณฑล สุดประเสริฐ พ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ไปนั่งอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สลับกับ นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ที่ไปนั่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองแทน นอกจากนี้ให้นายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ นายทรงพล ใจกริ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ไปนั่งตำแหน่งผู้ตรวจราชการ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร รองอธิบดีกรมการปกครอง  นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ไปดำรงตำแหน่งผู้ราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง และแต่งตั้งให้นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ขึ้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญบนบุรี ขึ้นไปผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู 

 

         ขณะเดียวกันที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ยังมีมติโยกย้ายตำแหน่งข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยให้นายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ไปดำรงตำแหน่งผู้ราชการกระทรวงสำนกงานปลัดกระทรวง พร้อมแต่งตั้งให้นายวสันต์ นุ้ยภิรมย์ รองอธิบกรมหม่อนไหม ขึ้นเป็นอธิบดีกรมหม่อนไหม และแต่งตั้งนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงขึ้นเป็นเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยหลังจากนี้นายกรัฐมนตรีจะนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ และจะให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป