วันที่ 1 ก.ย. 2562-นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เตรียมจะนำโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 1 นำเสนอให้คณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และลดผลกะทบจากราคายางพาราตกต่ำ

 

 

           โดยระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการ ต้องขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ก่อนวันที่ 12 สิงหาคม 2562 พื้นที่ 17,201,390.77 ไร่ เกษตรกร 1,412,017 รายและคนกรีด 299,235 ราย โดยรวมทั้งเกษตรกรที่ถือบัตรสีเขียวซึ่งพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์ และบัตรสีชมพูซึ่งเป็นพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์  ทั้งนี้เพื่อต้องการช่วยเหลือชาวสวนยางที่เดือดร้อนจากการขายยางขาดทุนมากว่า 5 ปีอย่างทั่วถึง

 

              โดยราคายางที่ประกันรายได้ กำหนดให้สำหรับยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กิโลกรัม  ,น้ำยางสด  57.00 บาท/กิโลกรัม  และยางก้อนถ้วย 50.00 บาท/กิโลกรัม และกำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้เป็นยางแห้ง 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน 

 

          ซึ่งเตรียมเสนอให้ครม. พิจารณาจ่ายค่าชดเชยส่วนต่าง จากการขายยางเมื่อเทียบกับราคาในโครงการประกันรายได้เป็น 3 กรณีคือ รายละไม่เกิน 25 ไร่ จะใช้งบประมาณ 26,627,343,816.59 บาท /รายละไม่เกิน 20 ไร่ จะใช้งบประมาณ 24,928,133,299.41 บาท /รายละไม่เกิน 15 ไร่จะใช้งบประมาณ 22,280,417,136.65 บาท 

 

         นอกจากนี้  ยังกำหนดให้เกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการต้องปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นหรือเลี้ยงปศุสัตว์ร่วมในสวนยาง เป็นต้น เพื่อเพิ่มรายได้อย่างความยั่งยืน สำหรับการจ่ายเงินจะโอนเข้าบัญชีของเกษตรกรผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดย 2 เดือนจ่าย 1 ครั้ง สำหรับงบประมาณนั้น ธ.ก.ส. สำรองจ่ายไปก่อน และให้ ธ.ก.ส. เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณในปี 2564 ประกอบด้วย งบสำหรับการประกันรายได้ตามโครงการ งบชดเชยต้นทุนเงินต้นธ.ก.ส. ค่าใช้จ่ายในการโอนให้เกษตรกร และค่าบริหารโครงการเหมาจ่าย 1% ของวงเงินชดเชยรายได้ 

 

 

 

นายเฉลิมชัย กล่าวต่อว่า กระบวนการดำเนินงานจะมี 4 ขั้นตอนคือ การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และผู้มีสิทธิ์แจ้งเข้าร่วมโครงการ การตรวจสอบสิทธิ์ กยท. ประมวลผลและรวบรวมข้อมูลส่งธ.ก.ส. และธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีเกษตร แล้วแจ้งกยท. ทราบ 

 

                                          ถนนยางพารา

นอกจากนี้ยังได้กำหนดเวลาดำเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ โดยเริ่มประชาสัมพันธ์โครงการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 62 และเงินบาทแรกจะถึงมือชาวสวนยางในวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นี้แน่นอน