วันที่ 9 ก.ค. 62 - นางสาวเกศปรียา แก้วแสนเมือง โฆษกพรรคเพื่อชาติ ในฐานะทีมโฆษกคณะกรรมการประสานงาน 7 พรรคร่วมฝ่ายค้านและการมีส่วนร่วมของประชาชน ตำหนิ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม กรณีที่ห้าม นายสิรวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือ จ่านิว ยุ่งการเมือง แลกเปลี่ยนกับการได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผิดรัฐธรรมนูญหมวด 3 มาตรา 34 ที่ว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อ ความหมายโดยวิธีอื่น การจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้”

 

          อีกทั้ง ขัดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรง หมวด 1 ข้อ 5 คือ ไม่ยึดมั่นและธํารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งต้องห้ามเป็นรัฐมนตรี พร้อมทั้งทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยการขัดมาตรฐานจริยธรรม หมวด 2 ข้อ 13 ที่ว่า “ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นอิสระ เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล กระแสสังคม หรือแรงกดดันอันมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคํานึงถึงสิทธิและ เสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมแห่งสถานภาพ“ และยังขัดมาตรฐานจริยธรรม หมวด 3ข้อ 23 ที่ว่า “ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเต็มใจ ให้บริการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค ถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากอคติ และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์”

 

          นางสาวเกศปรียา กล่าวอีกว่า นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 ได้มีการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมใช้บังคับแก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 219 วรรคสอง ด้วยเจตนาต้องการให้บุคคลที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนมีจริยธรรม ดังนั้นขอเตือนทุกท่านที่กฏหมายกำหนดให้ต้องมีมาตรฐานทางจริยธรรม พึงระวังการคิดพูด การเสนอความคิดเห็นว่าท่านต้องคำนึงถึงจริยธรรมที่เป็นมาตราฐานกำหนดไว้ด้วย อย่าคิดหรือพูดด้วยความเชื่อส่วนตัวที่เห็นประชาชนไม่เท่าเทียมกันหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน.