royal coronation
19 มกราคม 2563
การเมือง

อิศรา เปิดเอกสารครบ 'ธนาธร' ทำสื่อหรือไม่?

27 มิถุนายน 2562 - 22:04 น.
ธนาธร,สำนักข่าวอิศรา,เปิดเอกสารครบ,สิ้นสงสัย,ทำสื่อหรือไม่,วี-ลัค มีเดีย
Shares :
เปิดอ่าน 20,668 ครั้ง

เปิดเอกสารครบ บริคณห์ฯ-งบการเงิน บ.วี-ลัค มีเดีย 'ธนาธร' สิ้นสงสัย ทำสื่อหรือไม่?

 

ปมศาล รธน.สั่ง‘ธนาธร’หยุดปฏิบัติหน้าที่! เปิดเอกสารดูชัดๆ - บริคณห์สนธิ - แบบ สสช.1 - งบการเงิน บ.วี-ลัค มีเดีย ระบุประกอบกิจการ ออกหนังสือพิมพ์ พิมพ์หนังสือจำหน่าย ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม ผลิตเว็บ โฮมเพจ  รอบปี 2560 รับรู้รายได้ ขายนิตยสาร ค่าโฆษณา 18.8 ล. สิ้นสงสัย ทำสื่อหรือไม่? 

 

ในการวินิจฉัยคดี ส.ส.ถือหุ้นสื่อของศาลรัฐธรรมนูญอันเนื่องมาจากส.ส.พรรคอนาคตใหม่ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็น ส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาล 42 คนนั้น ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณา 32 คน ไม่รับคำร้อง 9 คน กรณี ส.ส.ที่รับคำร้อง 32 คน ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้มีคำสั่งให้ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยศาลวินิจฉัยในประเด็นนี้สรุปว่า 

 

การจะมีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ จะต้องปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าสมาชิกผู้ถูกร้องมีกรณีตามที่ถูกร้อง คดีนี้ผู้ร้องไม่ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง คงมีเอกสารประกอบคำร้องเพียงหนังสือรับรองห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทระบุรายละเอียดที่ประสงค์กับสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเท่านั้น ไม่ปรากฏแบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทฯ (แบบ สสช.1 ) และแบบนำส่งงบการเงินของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทว่ามีรายได้จากการประกอบกิจการใด กรณีจึงยังไม่มีความชัดเจนว่า ผู้ถูกร้องประกอบธุรกิจใด ซึ่งศาลจะต้องดำเนินการไต่สวนเพื่อหาข้อเท็จจริงให้ยุติต่อไป เมื่อยังไม่ปรากฏเหตุอันควรต้องสงสัย ในชั้นนี้จึงยังไม่เข้าเงื่อนไขที่จะสั่งให้ผู้ถูกร้องทั้ง 32 คน หยุดปฏิบัติหน้าที่

 

นอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังหยิบยกคดีการถือหุ้น บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัดของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่ ส.ส. สรุปว่า คดีดังกล่าวได้ผ่านการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งมีการสืบสวนหาข้อเท็จจริงมาก่อนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยมีเอกสารประกอบคำร้อง เช่น แบบ สสช.1 ระบุสินค้าหรือบริการที่ประกอบการว่าประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย ประกอบกับแบบนำส่งงบการเงินที่บริษัทของนายธนาธร ผู้ถูกร้อง ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 2554-2558 ระบุไว้ชัดเจนว่ามีรายได้จากการขายนิตยสาร และรายได้จากการให้บริการโฆษณา เพราะฉะนั้นจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายธนาธรมีกรณีตามที่ถูกร้อง 

 

ประเด็นการประกอบกิจการสื่อ และงบการเงินของ บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัดในคดีนายธนาธรนั้น สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org นำข้อมูลมารายงานอย่างชัดๆ 

 

บริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด เดิมชื่อ บริษัท โซลิดมีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งวันที่ 10 ม.ค. 2551 ทุนล่าสุด 45 ล้านบาท ประกอบธุรกิจสื่อนิตยสาร ที่ตั้งอาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ เลขที่ 1768 หมู่ที่ 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้น 8 คน นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ถือหุ้นใหญ่ 3,375,000 หุ้น จากทั้งหมด 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท

แจ้งวัตถุที่ประสงค์ 31 ข้อ แบ่งเป็นวัตถุที่ประสงค์ทั่วไป 6 ข้อ (ข้อ 1-ข้อ 6) 

วัตถุที่ประสงค์ประกอบธุรกิจบริการ 25 ข้อ (ข้อ 7-ข้อ 31) 

ข้อ (23) ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย 

ข้อ (25) ประกอบกิจการโฆษณาด้วยสื่อการโฆษณาทุกอย่าง เช่น โฆษณาในหนังสือพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา สิ่งพิมพ์ ใบปลิว กระจายเสียงผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ โทรเลข เคเบิลทีวี โทรสาร การสื่อสารด้วยระบบดาวเทียม และสื่ออื่นใด 

ข้อ (26) รับออกแบบโฆษณา พิมพ์ภาพหรือแบบโฆษณา รับทำการโฆษณาด้วยภาพหรือทางเสียง

ข้อ (31) ประกอบกิจการให้บริการ ดำเนินการและส่งเสริมบริการระบบเครือข่ายโทรคมนาคมในประเทศ ระหว่างประเทศ รวมถึงระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายโทรคมนาคมอื่นๆ รวมทั้งผลิตเว็บเพจ โฮมเพจ เว็บไซต์ ข้อมูลข่าวสารและสื่อต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทางอินเตอร์เน็ต ทั้งนี้ โดยได้รับสิทธิหรืออนุญาตจากส่วนราชการ รัฐวิสหกิจหรือบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดูเอกสาร) 

 

 

ขณะที่ แบบ สสช.1 หรือ แบบแสดงรายการเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของห้างหุ้นส่วนบริษัท ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 83 (พ.ศ.2515) ยื่นต่อนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท เมื่อวันที่ 10 ม.ค.25551 หมวดกิจกรรม ระบุการขายส่ง การขายปลีก และอื่นๆ 

ระบุสินค้า/บริการที่ประกอบการ 

1.ประกอบกิจการออกหนังสือพิมพ์ โรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือ พิมพ์หนังสือจำหน่าย (ดูเอกสาร) 

 

 

ข้อมูลงบการเงินของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 รอบปี 2560 สินทรัพย์ 22,761,568.70 บาท รอบปี 2559 สินทรัพย์ 22,868,646.34 บาท (ดูเอกสาร) 

 

 

งบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2560 

ปี 2560 รายได้จากการขายและบริการ 18,536,225.33 บาท รายได้อื่น 290,175.73 บาท รายได้รวม 18,826,401.06 บาท 

ปี 2559 รายได้จากกการขายและบริการ 38,456,452.26 บาท รายได้อื่น 558,902.64 บาท รวมรายได้ 39,015,354.90 บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 

ข้อ 1 ข้อมูลทั่วไป ระบุ “ประกอบธุรกิจผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม”

ข้อ 3 นโยบายการบัญชีที่สำคัญ “ข้อ 3.1 การรับรู้รายได้และค่าใช้จ่าย บริษัทบันทึกการรับรู้รายได้จากการขายนิตยสารเมื่อผู้รับฝากขาย ขายนิตยสารได้แล้ว

บริษัทบันทึกรับรู้รายได้ค่าโฆษณา ค่าสมาชิก รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง” (ดูเอกสาร) 

 

 

 

จากข้อมูล ทั้งสามส่วน ดังกล่าว เห็นได้ชัดเจนว่าบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด (ทำนิตยสาร) ประกอบกิจการสื่อและมีรายได้มาจากกิจการสื่อ 

 

ประเด็นในคดีนี้ อยู่ที่ว่า ก่อนสมัคร ส.ส. 8 ก.พ.2562 นายธนาธรยังคงถือหุ้นอยู่จริงหรือไม่? ซึ่งเงื่อนปมดังกล่าว สำนักข่าวอิศรานำข้อมูลมารายงานก่อนหน้านี้แล้ว.

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ