28 พ.ค.62 - ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ (ครั้งที่ ๒) 

 

ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.๒๕๖๒ โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน ๓๔๙ คน และได้ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จำนวน ๑๔๙ คน นั้น

 

เนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ ๘ ใหม่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ประกาศผล การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งดังกล่าวแล้ว


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙๑ มาตรา ๙๓ และมาตรา ๑๐๑ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๘ ประกอบมาตรา ๑๒๙ แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงประกาศรายชื่อ พรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ และประกาศรายชื่อพรรคการเมืองและผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ดังนี้

 

๑. รายชื่อพรรคการเมืองและผู้พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
๑ พรรคไทรักธรรม นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

๒. รายชื่อพรรคการเมืองและผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ
๑ พรรคพลังประชารัฐ นางสาววทันยา วงษ์โอภาสี ๒ พรรคประชาธิปัตย์ นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น กฤดากร

 

ประกาศณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

อิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง