คมชัดลึกออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
การเมือง

ประกาศระเบียบกกต.รองรับเลือกตั้งล่วงหน้า

13 มีนาคม 2562 - 19:56 น.
ประกาศระเบียบกกต,คมชัดลึก
การเมือง

Shares :
เปิดอ่าน 196 ครั้ง

ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบ -ประกาศกกต. รองรับเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ให้อำนาจกกต.เขตตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง


 

 

          13 มี.ค.62-ราชกิจจาฯเผยแพร่ระเบียบ-ประกาศกกต.รองรับเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ให้อำนาจกกต.เขตตั้งผู้ช่วยปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้ง พร้อมให้องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษา เป็นผู้ช่วยเหลือ-ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง

          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ระเบียบ และประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเลือกตั้งหลายฉบับ โดยที่สำคัญประกอบไปด้วย ประกาศกกต.เรื่องการแต่งตั้งบุคคลเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง พ.ศ. 2562 เพื่อรองรับกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้งวันที่ 24 มี.ค.และในการเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต ในวันที่ 17 มี.ค.นี้ โดยประกาศดังกล่าวกำหนด ให้ผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานซึ่งมีหน้าที่ในการเลือกตั้งตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งกลาง รวมทั้งให้รองเลขาธิการกกต. และผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง มีสิทธิเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือที่เลือกตั้งกลาง เพื่อทำการสอดส่องดูแลหรือแนะนำให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

 

 

          นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีการเพิ่มข้อความเป็นวรรคสามของข้อ 34 ของระเบียบกกต.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. 2561 ที่เดิมกำหนดให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.)หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ตร. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสถานที่เลือกตั้ง สถานที่นับคะแนน โดยเพิ่มเป็นกรณีที่ ผบ.ตร.ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ให้คณะกรรมการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งประสานไปยังหน่วยงานของรัฐในพื้นที่เพื่อแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้

          รวมทั้งเพิ่มข้อความ "บัตรเลือกตั้งที่มิใช่ของเขตเลือกตั้งที่ดำเนินการนับคะแนน" เป็น( 14) ของข้อ 156 เพื่อรองรับกรณีวันเลือกตั้งปิดหีบและมีการนับคะแนนแล้ว หากพบว่าบัตรลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตที่ส่งมาเป็นการส่งมาผิดเขตเลือกตั้งให้กรรมการนับคะแนนวินิจฉัยให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสีย

       อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ระเบียบกกต.ว่าด้วยการช่วยเหลือการปฏิบัติงานและการสังเกตการณ์ในการเลือกตั้ง 2562 โดยมีสาระกำหนดให้บุคคล กลุ่มบุคคล องค์กรชุมชน หรือสถาบันการศึกษาซึ่งสมัครใจปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของกกต.ในการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การเลือกตั้ง ปฏิบัติงานบริเวณหน้าที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง หรือสนับสนุนกระบวนการการเลือกตั้ง การสังเกตการณ์การเลือกตั้ง การลงคะแนน การนับคะแนน การประกาศผลการนับคะแนนในการเลือกตั้ง เพื่อป้องกันทุจริต โดยได้รับอัตราค่าตอบแทนไม่เกิน 350 บาท ต่อคน ต่อวัน ซึ่งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจะต้องเป็นผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งบุคคลหรือกลุ่มดังกล่าว

       ทั้งนี้ผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง หากระหว่างปฏิบัติงานถูกกล่าวหาว่ากระทำการอันเป็นเหตุให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยวธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสามารถสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ และในการปฏิบัติหน้าที่ผู้ได้รับแต่งตั้งจะต้องจัดทำรายงานผลการสังเกตการณ์เสนอต่อผอ.กกต.ประจำจังหวัดทันทีเมื่อพบเห็นทุจริต และปฏิบัติงานเสร็จสิ้น ซึ่งผอ.ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่า และการก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินงานเลือกตั้ง รวมทั้งเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน และประเมินผลการทำงานให้ประชาชนทราบ

       สำหรับระเบียบและประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับ ในวันที่ 14 มี.ค.เป็นต้นไป


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended