วันที่ 9 มี.ค. 62 - นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงแนวนโยบายของพรรคสำหรับกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT) ว่า ทางพรรคไทยศรีวิไลย์ได้เดินทางไปหาทั่วเสียงพบปะประชาชนมาทั่วประเทศ ซึ่งมีประชาชนหลายกลุ่มได้เข้ามาสะท้อนและบอกเล่าถึงความเดือดร้อนของตนเองกับทางพรรค จึงได้ออกมาเป็น 10 นโยบายหลักที่ใช้ในการหาเสียง ซึ่งถือว่าตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่

 

          แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งทางพรรคจะขอทำนโยบายเพื่อตอบสนองต่อคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ คือ กลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ เนื่องจากการที่ตัวตนและรสนิยมทางเพศของเขาเหล่านี้ผิดแปลกไปจากบรรทัดฐานทางสังคม ทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ถูกเบียดกลับกลายเป็นคนชายขอบที่ต้องเผชิญกับการเลือกปฏิบัติ การกีดกันไม่ได้สิทธิต่างๆ เทียบเท่ากับบุคคลที่มีเพศวิถีตรงกับเพศสภาพ ทั้งๆ ที่กลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทในสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ

 

          นายมงคลกิตติ์ กล่าวต่อไปว่า ดังนั้น ทางพรรคไทยศรีวิไลย์จึงได้มีการคิดค้นนโยบายที่จะแก้ปัญหากลุ่มคนเหล่านี้ ให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับบุคคลกลุ่มอื่นๆ เช่น ผลักดันให้ข้าราชการ สามารถแต่งตัวตามเพศสภาวะได้ในเวลาทำงาน สามารถเข้ารับราชการ-รัฐวิสาหกิจ-เอกชน โดยเปิดเผย สามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามใบบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสสปอร์ต อาทิ นายเป็นนางสาว นางสาวเป็นนาย ตามเพศสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมขจัดการเลือกปฏิบัติในระบบประกันสุขภาพ โดยหมอจะต้องให้คำปรึกษาและแนวทางการรักษาสุขภาพของกลุ่ม LGBT สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมเพื่อสังคม รวมทั้ง จะสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.การจดทะเบียนคู่ชีวิต ซึ่งมีสาระสำคัญคือ เพื่อช่วยให้ผู้มีความหลากหลายทางเพศที่ต้องการอยู่ร่วมกัน สามารถดูแลกันได้ดีขึ้น ทั้งครอบคลุมประเด็นทรัพย์สินต่างๆ ที่ 2 ฝ่ายร่วมกันสร้างหลังใช้ชีวิตคู่ และยังถือเป็นช่องทางที่จะขยายธุรกิจด้วย เพราะมีข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่า ยิ่งภาคธุรกิจเปิดรับความหลากหลายทางเพศ ยิ่งส่งผลดีต่อการขยายตัวทางธุรกิจ ทั้งยังส่งผลดีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย.