สวนดุสิตโพล จัดทำโพล :คนไทยเลือกผู้สมัครและเลือกพรรคอย่างไร? “ไปเป็นส.ส.” ระบุว่า จากข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ ทางการเมืองไทยในช่วงนี้ ยังคงเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นปีหน้า ปี 2562 ขณะที่ทุกพรรคการเมืองต่างมุ่งหวังชัยชนะในการเลือกตั้ง เป็นพรรคที่สามารถครองใจประชาชน เนื่องจากประชาชนคือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจเลือกผู้สมัครและเลือกพรรค “ไปเป็นส.ส.” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,073 คน ระหว่างวันที่10-13 ตุลาคม2561 สรุปผลได้ ดังนี้

 

          1.ประชาชนจะเลือกผู้สมัครแบบใด? ไปเป็น ส.ส.

อันดับ 1 เป็นคนดี ประวัติดี การศึกษาดี ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 58.74%  อันดับ 2 ขยัน ทำงานเก่ง มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ทางการเมือง 33.33%  อันดับ 3 เป็นผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นคนรุ่นใหม่ ทันสมัย มีแนวคิดใหม่ๆ 26.07%  อันดับ 4 เป็นกันเอง เข้าถึงประชาชน พูดจาดี สุภาพ จริงใจ ไม่สร้างภาพ 23.50%  และ อันดับ 5    มีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก มีผลงาน เป็นที่ยอมรับ 17.86%

 

           2.พรรคการเมืองแบบใด?ที่จะทำให้ตัดสินใจเลือกผู้สมัครพรรคนั้นๆ เป็น ส.ส.

อันดับ 1 มีนโยบายดี ถูกใจประชาชน ทำได้จริง เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ 53.83%  อันดับ 2 เป็นพรรคที่เข้มแข็ง มั่นคง มีอุดมการณ์ 35.71%  อันดับ 3 หัวหน้าพรรคมีภาพลักษณ์ดี เป็นผู้นำ เป็นที่ยอมรับ 19.36%  อันดับ 4 มีการทำงานเป็นทีม ระบบการบริหารจัดการภายในพรรคดี เข้าถึงประชาชน 14.39% และ อันดับ 5 มีการคัดเลือกว่าที่ผู้สมัครอย่างเหมาะสม และสนับสนุนอย่างเต็มที่ 11.70%

 

          3.นโยบายหาเสียงเรื่องอะไร? ที่จะทำให้ถูกใจและเลือกไปเป็น ส.ส.

อันดับ 1 ดูแลช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชน แก้ปัญหาหนี้สิน ความยากจน 47.93%  อันดับ 2 เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว/สร้างรายได้เข้าประเทศ 45.85%  อันดับ 3 พูดจริงทำจริง ทำตามสัญญา พัฒนาจังหวัด ท้องถิ่นให้เจริญ 33.92%  อันดับ 4 พัฒนาระบบขนส่งมวลชน การคมนาคม การศึกษา พลังงานและสิ่งแวดล้อม 28.01% และ อันดับ 5 ส่งเสริมประชาธิปไตย สร้างความเข้มแข็งทางการเมือง บ้านเมืองสงบเรียบร้อย    17.22% 

 

 

 

          4.ประชาชนมีความวิตกกังวลเรื่องอะไร? ในการเลือกตั้งต้นปีหน้า (ปี 2562)

อันดับ 1 การทะเลาะเบาะแว้งการเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้านเมืองไม่สงบ 46.26%  อันดับ 2 ความไม่พร้อมของการจัดเลือกตั้ง อาจต้องเลื่อนเลือกตั้งออกไปอีก 38.50% อันดับ 3 การทุจริต โกงเลือกตั้ง ซื้อเสียง ได้คนไม่ดีเข้ามาทำงาน 26.52%  อันดับ 4 การออกไปใช้สิทธิ การรับรู้ข่าวสารเลือกตั้งของประชาชน 24.12%  อันดับ 5 การใช้งบประมาณในการจัดการเลือกตั้งจำนวนมาก ไม่คุ้มค่า 14.53%