14 ก.ย.61 - ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 13/2561 เรื่องการดำเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (เพิ่มเติม) ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญในการคลายล็อกให้พรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมบางอย่างที่ถูกห้ามไว้ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560 ยกเลิกการทำไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งครั้งแรก ห้ามหาเสียงผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ และให้ กกต.แบ่งเขตได้เลย

 

 

                   ทั้งนี้การประกาศคลายล็อกดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากกฎหมายลูกเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้สวยการเลือกตั้ง ส.ส. และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่ผ่านมา 

                   ในส่วนของการคลายล็อกพรรคการเมือง มีเช่น เรื่องการหาทุนประเดิม 1 ล้านบาท เรื่องการให้สมาชิกพรรคไม่น้อยกว่า 500 คนต้องชำระค่าบำรุงพรรค กำหนดให้ดำเนินการภายใน 180 วันนับแต่คำสั่งนี้มีผลบังคับใช้ แก้ไขจากเดิมที่นับ 180 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 53/2560

                   ให้พรรคประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ  เช่น แก้ไขข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมือง นโยบายพรรค รวมถึงการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค จัดตั้งสาขาพรรค หาสมาชิกพรรค ได้

                   ประเด็นสำคัญอีกเรื่องที่อยู่ในคำสั่งนี้ คือ การยกเลิกการทำไพรมารีโหวตในการเลือกตั้งครั้งแรก รวมไปถึงหากมีการเลือกตั้งซ่อมแทนการเลือกตั้งครั้งแรกในทุกกรณี ไม่ว่าจะเพราะการเลือกตั้งเป็นโมฆะ กรณีไม่มีผู้ได้รับเลือกตั้ง กรณีผู้สมัครเสียชีวิต หรือผู้ได้รับเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม

                   ประเด็นต่อมา คือ อนุญาตให้พรรคการเมืองประชาสัมพันธ์หรือติดต่อสื่อสารกันผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่ออิเลกทรอนิกส์ได้ แต่ต้องไม่มีลักษณะเป็นการหาเสียง โดยกรณีนี้ กกต.และ คสช.อาจกำหนดลักษณะต้องห้ามในการติดต่อสื่อสารที่จะมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือสั่งให้ระงับการดำเนินการดังกล่าวได้

                   อีกเรื่องที่มีการกำหนดไว้ในคำสั่งนี้ คือ ให้ กกต.ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งได้ทันทีและดำเนินการให้เสร็จก่อนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. จะมีผลบังคับใช้ จากเดิมต้องรอให้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผลบังคับใช้ก่อน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้หลังพ้น 90 วันนับจากวันที่ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือจะมีผลในวันที่ 11 ธันวาคม 2561