30 มี.ค.60 - ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสนช.คนที่ 1 เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้พิจารณาร่างพ...ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่...) .... มีสาระสำคัญคือ เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพ...ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ..2514 เพื่อกำหนดผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียม ซึงร่างพ...ฉบับนี้เป็นร่างพ...ที่สอดคล้องร่างพ...ปิโตรเลียม พ.. ...ที่สนช.ได้ผ่านความเห็นชอบไปแล้ว ที่ให้เพิ่มระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต นอกเหนือจากระบบการให้สัมปทานเพื่อให้การกำหนดอัตราและหลักเกณฑ์ในการคำนวณภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยที่ประชุมลงมติเห็นชอบในวาระ 2 และลงมติเห็นชอบในวาระ 3 ด้วยคะแนน 216 เสียง งดออกเสียง 4 ประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป