ข่าว

ลด กสทช.จาก 11 เหลือ 7 คน

ลด กสทช.จาก 11 เหลือ 7 คน
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สนช.รับหลักการกม.กสทช. ฉบับใหม่  ลดจำนวนบอร์ดจาก 11 เหลือ 7 คน ตั้ง 7 อรหันต์สรรหา กสทช.  เปิดทาง ‘คลัง-สตง.’คุมเข้มการใช้เงิน

                 30 มิ.ย. – การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสนช.ทำหน้าที่ประธานในวันนี้ ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจาย เสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวมีสาระสำคัญ คือ เปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จาก 11 คนเหลือเพียง 7 คน โดยเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม ด้านวิศวกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภค

             นอกจากนี้ ยังได้กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของกสทช.เพิ่มเติมจากเดิม อาทิ ต้องมีอายุระหว่าง 45-65 ปี เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการพลเรือน พนักงานในหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าส่วนราชการตั้งแต่ระดับกรมขึ้นไป หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นหรือเคยเป็นนายทหารหรือนายตำรวจที่มียศตั้งแต่ พล.ท. พล.อ.ท. พล.ร.ท.หรือพล.ต.ท.ขึ้นไป หรือ เป็นหรือเคยผู้บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3  ปีในตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่ในบริษัทมหาชนจำกัดที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท หรือ มีประสบการณ์ทำงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี

             การสรรหากสทช.กำหนดให้มีคณะกรรมการสรรหา 7 คน ประกอบด้วย 1.ประธานศาลรัฐธรรมนูญ 2.ประธานศาลฎีกา 3.ประธานศาลปกครองสูงสุด 4.ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 5.ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 6.ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และ 7.ผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสรรหาต้องพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่คุณสมบัติเป็นกสทช.ให้ได้ จำนวนสองเท่าของจำนวนกสทช. จากนั้นส่งให้วุฒิสภาลงมติคัดเลือกให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันต่อไป

             ด้านอำนาจหน้าที่ของกสทช.นั้นได้มีการเพิ่มเติม คือ ให้จัดทำแผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ ตารางกำหนดคลื่นความถี่แห่งชาติ แผ่นแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ แผนแม่บทกิจการโทรคมนาคาม แผนความถี่วิทยุและแผนเลขหมายโทรคมนาคม แต่แผนดังกล่าวต้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

             ขณะ เดียวกัน ในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าววางหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณของกสทช.ให้เกิดความโปร่งใส เช่น การให้เงินรายได้ที่จากการจัดสรรคลื่นความถี่ที่ได้รับจากการจัดสรรคลื่น ความถี่ภายหลังหักค่าใช้ในการจัดสรรคลี่นความถี่เป็นเงิน "กองทุนวิจัยพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ" นอกจากนี้ ให้กระทรวงการคลังมีหน้าที่ให้ความเห็นว่าหากเงินกองทุนมีเกินความจำเป็น หรือความจำเป็นต้องใช้ จะขอให้นำส่วนที่เกินจำเป็นส่งเข้าเป็นรายได้แผ่นดินก็ได้

             ทั้งนี้การเก็บรักษา การนำเงินกองทุนฯไปลงทุน การใช้จ่าย การจัดทำบัญชี และระบบบัญชี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหารกองทุนกำหนด แต่การนำเงินของกองทุนฯไปลงทุนต้องคำนึงถึงความเสี่ยงด้วย ส่วนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของกสทช.ต้องจัดทำโดยคำนึงถึงความคุ้ม ค่า การประหยัด และประสิทธิภาพ รายการหรือโครงการใดที่ตั้งงบประมาณไว้แล้วแต่มิได้เริ่มดำเนินการภายใน 9 เดือนนับแต่วันใช้งบประมาณนั้น ให้รายการหรือโครงการนั้นเป็นอันพับไป รวมทั้งยังให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเข้ามาทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งบประมาณ ของกสทช. โดยหากพบว่าการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของสำนักงานกสทช.ไม่เกิดประสิทธิพล หรือเป็นการฟุ่มเฟือยเกินสมควร ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้กสทช.ทราบโดยเร็วและให้กสทช.ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขหรือระงับการดำเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว

              ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาชิกได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง โดยมีการสอบถามถึงเหตุผลเปลี่ยนแปลงจำนวนคณะกรรมการกสทช.ที่ลดลงจากเดิม กระบวนการได้มาซึ่งกสทช. การตรวจสอบการใช้จ่ายของกสทช.ซึ่งมีสมาชิกบางคนได้อภิปรายถึงการใช้งบประมาณที่ไม่โปร่งใสของ กสทช. การตั้งอนุกรรมการชุดต่างๆซึ่งมีเบี้ยประชุม การเดินทางไปดูงานต่างประเทศ โดยเห็นด้วยว่าต้องการมีตรวจสอบการใช้งบประมาณของกสทช.ตามที่ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ได้กำหนดไว้ ซึ่งตัวแทนจากคณะกรรมการกฤษฎีกา ชี้แจงว่า เพื่อให้การดำเนินการของสำนักงานและกรรมการ กสทช.มีประสิทธิภาพ คล่องตัวและเพื่อสอดคล้องกับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จากนั้นที่ประชุมได้มติเอกฉันท์รับหลักการวาระ 1 ด้วยคะแนน  162 เสียง งดออกเสียง 4 เสียง และตั้งคณะกรรมาธิการจำนวน 17 คน

 

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด