ข่าว

ประมวลประกาศ-คำสั่งกอ.รส.เพิ่มเติมฉบับที่7,8

ประมวลประกาศ-คำสั่งกอ.รส.เพิ่มเติมฉบับที่7,8
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ประมวลประกาศ-คำสั่ง'กอ.รส.'หลัง'ประยุทธ์'ใช้กฎอัยการศึก

               ตามที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการกองทัพบก (ผบ.ทบ.) ได้ออกประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก เมื่อช่วงเวลา 03.00 น. ที่ผ่านมา ได้มีประกาศกองทัพบกและกอ.รส.ดังนี้

 


ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 1 / 2557
เรื่อง การประกาศใช้ พรบ.กฎอัยการศึก

 

          ตามสถานการณ์ที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองหลายกลุ่ม ได้ทำการชุมนุมประท้วงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  เขตปริมณฑล ตลอดจนพื้นที่ต่างๆของประเทศ และมีกลุ่มผู้ไม่หวังดีสร้างสถานการณ์ความรุนแรง ด้วยการใช้อาวุธสงครามต่อประชาชน และสถานที่สำคัญอย่างกว้างขวาง เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดเหตุการณ์จลาจล และความไม่สงบเรียบร้อยอย่างรุนแรงในหลายพื้นที่  อันกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยรวมนั้น

          เพื่อให้การรักษาความสงบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุข กลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 ประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2557


พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ผู้บัญชาการทหารบก

 

ประกาศกองทัพบก ฉบับที่ 2 / 2557

เรื่อง การจัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส)

 

          ตามที่ได้มีการประกาศ ใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกในทุกท้องที่ของประเทศ ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค.  2557 ไปแล้วนั้น เพื่อให้มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยและการดูแลความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 2 และมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ดำเนินการดังนี้

          1.จัดตั้งกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (กอ.รส)  ดังนี้
          1.1.ผู้บัญชาการทหารบก เป็น ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ผอ.รส.)
          1.2.ให้ กอ.รส.มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
          1.2.1.ป้องกันระงับ ยับยั้ง และแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศ ในทุกท้องที่ของประเทศ
          1.2.2.มีอำนาจบังคับใช้กฎหมายทุกมาตรา ใน พรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว
          1.2.3.มีอำนาจในการเชิญบุคคลมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่หรือมาให้ถ้อยคำหรือส่งมอบเอกสาร หรือหลักฐานใด เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบได้

          2.ให้หน่วยเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
          2.1.ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย(ศอ.รส.)ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศ เรื่องพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ลงวันที่ 28 เม.ย. 2557 ยุติการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 20 พ.ค. 2557 เวลา 03.00 น. และให้กำลังของหน่วยต่างๆ ตามโครงสร้างการจัดของ ศอ.รส.(เว้น กำลังของกองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ) เคลื่อนย้ายกลับที่ตั้งเพื่อไปปฏิบัติภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วย
          2.2. ให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ส่งมอบกำลังในอัตราให้ขึ้นควบคุมทางยุทธการกับ กอ.รส. เมื่อได้รับคำสั่ง เพื่อให้การรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และนำความสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกหมู่ทุกฝ่ายโดยเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 20 พ.ค. 2557

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก

 

คำสั่งกอ.รส.ฉบับที่1/2557  
เรื่องการถ่ายทอดการออกอากาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์ และ สถานีวิทยุชุมชน              เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง สามารถติดต่อสื่อสาร ระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ทันต่อสถานการณ์ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 แห่ง พรบ.กฎอัยการศึก พ.ศ.2457  จึงให้สถานีวิทยุกระจายเสียง สถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลจึงให้ดำเนินการดังนี้ 1.ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานีทั้งที่เป็นของราชการ และเอกชน งดรายการประจำสถานีและให้ถ่ายทอด กระจายเสียง จากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก เมื่อได้รับการประสาน 2.ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสถานี ทั้งที่เป็นของทางราชการและเอกชนงดรายการประจำสถานี และให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุกองทัพบกเมื่อได้รับการประสาน 3. ให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ลทุกสถานีงดรายการประจำสถานี และให้ถ่ายทอดออกรายการจากสถานีวิทยุกองทัพบก เมื่อได้รับการประสาน

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       
       สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       ผู้บัญชาการทหารบก
       ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
คำสั่งกอ.รส.ฉบับที่ 2/2557

เรื่องการป้องกันการกระทบกระทั่งของมวลชนที่มีความคิดเห็นแตกต่างกัน รวมทั้งให้การปฎิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้สถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็ว              โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา11 พ.ร.บ.กฎอัยการศึก 2457 จึงให้กลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองทุกกลุ่มทุกฝ่ายยุติการเคลื่อนย้ายมวลชนไปยังสถานทึ่ต่างๆโดยให้ชุมนุมอย่างสงบในพื้นที่ดังนี้ 1. กลุ่ม กปปส. และมวลชนที่สนับสนุน ให้ชุมนุมถนนราชดำเนินและศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ 2. กลุ่ม นปช.และมวลชนที่สนับสนุนให้ชุมนุมถนนอุทยาน

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       
       สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       ผู้บัญชาการทหารบก
       ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
คำสั่งกอ.รส.ฉบับที่3/2557  

เรื่องห้ามเสนอข่าวจำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ              เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ปราศจาคการบิดเบือนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา6และ11 คือ

              1.ความนำเสนอข่าวสารรูปแบบเอกสาร ภาพ สื่อสิ่งพิมพ์ การออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กระจายเสียง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิ้ล สถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุชุมชน ตลอดจนการเสนอข่าวสารผ่านสื่ออนไลร์ที่มีเจตนาบิดเบือน ปลุกระดมให้สร้างสถานการณ์ความวุ่นวาย แตกแยก หรือมีข้อความที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดระแวง เข้าใจผิด และส่งผลกระทบต่อมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่

              2.ห้ามแจกจ่าย จำหน่ายสิ่งพิมพ์ที่มีการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อมาตราการรักษาความสงบเรียบร้อยตามข้อที่ 1.

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       
       สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       ผู้บัญชาการทหารบก
       ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

 


คำสั่งกอ.รส.ฉบับที่4/2557

เรื่อง ขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุม              เพื่อให้การแก้ไขปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยเป็นไปด้วยความสงบสันติ ปราศจากการสุญเสีย ทั้งชีวิตและทรัพย์สินประชาชน กอ.รส.จึงขอเรียนเชิญบุคคลสำคัญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 20  พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 14.00น. ดังนี้  

              1.หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป ผู้ว่าราชการจังหวัด เว้น ผู้แทนองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550และผู้แทนวิชาชีพสาขาต่าง ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคกลาง เข้าร่วมประชุม ณ สโมสร กองทัพบก ถนนวิภาวดีรังสิต กทม.

              2.ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสภาวิชาชีพ สาขาต่างๆ และผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 2ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

              3.ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสภาวิชาชีพ สาขาต่างๆ และผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่เหนือเข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 4. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนสภาวิชาชีพ สาขาต่างๆ และผู้แทนภาคประชาสังคม ที่มีที่ตั้งสำนักงานในพื้นที่ใต้ เข้าร่วมประชุม ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       
       สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       ผู้บัญชาการทหารบก
       ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
คำสั่งกอ.รส.ฉบับที่5/2557

เรื่องแต่งตั้งคณะที่ปรึกษา กอ.รส.              ตามที่ได้มีประกาศใช้พรบ.กฎอัยการศึก ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 20พ.ค. 2557  เวลา 03.00 น. เพื่อให้การดำเนินการของ กอ.รส.เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดให้มีการแต่งตั้งบุคคลเป็นที่ปรึกษาดังนี้ 1.ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 2.ผู้บัญชาการทหารเรือ 3.ผู้บัญชาการทหารอากาศ 4.ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       
       สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       ผู้บัญชาการทหารบก
       ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
คำสั่งกอ.รส.สั่งที่6/2557

เรื่องขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และสถานีวิทยุชุมชน              เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือนอันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 จึงขอความร่วมมือให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม และสถานีวิทยุชุมชนระงับการถ่ายทอดออกอากาศดังนี้
       
       1 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เอ็มวีไฟว์
       2 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม บีเอ็นเอ็น
       3 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ยูดีบี
       4 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เอเชียอัพเดต
       5 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม พีแอนด์พี
       6 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม โฟร์แชลแนล
       7 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม บลูสกาย
       8 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เอฟเอ็มทีวี
       9 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ทีนิวส์
       10 สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม เอเอสทีวี
       11 สถานีวิทยุชุมชนที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายที่กำหนด
       
       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       
       สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       ผู้บัญชาการทหารบก
       ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

 

คำสั่งกอ.รส.ฉบับที่7/2557

เรื่อง ขอความร่วมมือระงับการถ่ายทอดออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชนเพิ่มเติม
 

             เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 จึงขอความร่วมมือให้สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมและสถานีวิทยุชุมชน ระงับการถ่ายทอดออกอากาศเพิ่มเติม ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมฮอตทีวี (ของนางลีน่า จังจรรจา), สถานีโทรทัศน์วอยซ์ทีวี, สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเรสคิว (Rescue TV) และสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.)  

 

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       
       สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       ผู้บัญชาการทหารบก
       ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย
คำสั่งกอ.รส.ฉบับที่8/2557

เรื่อง ขอความร่วมมือจากสื่อสังคมออนไลน์

 

             เพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารไปสู่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ปราศจากการบิดเบือน อันจะก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และสถานการณ์ความขัดแย้งขยายตัว จนส่งผลกระทบต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ ในการนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญยัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสื่อสังคมออนไลน์ ระงับการให้บริการในการส่งข้อความเชิงปลุกระดม ยั่วยุ สร้างความรุนแรง ความไม่น่าเชื่อถือและไม่เคารพกฎหมาย ตลอดจนการต่อต้านการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย ทั้งนี้ หากยังคงมีการดำเนินการอยู่ กองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย จะระงับการให้บริการโดยทันที รวมทั้งเรียกตัวผู้กระทำผิด มาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

       ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง       
       สั่ง ณ วันที่ 20 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557
       พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
       ผู้บัญชาการทหารบก
       ผู้อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อย

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด