เรือโท กมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบการสถาปนา กทท. 70 ปี ในปี 2021 กทท. จะดำเนินการจัดโครงการ เพื่อตอบแทนสังคม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และขอบคุณบุคลากรที่ทุ่มเทปฏิบัติงานให้กับองค์กรมาโดยตลอด รวมทั้งสิ้น 17 โครงการและกิจกรรม ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความสุขและร่วมแบ่งปันความสุขไปยังสังคมและบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในองค์กรได้อีกด้วย

70 ปี การท่าเรือ วิสัยทัศน์ เพื่ออนาคตโลจิสติกส์

 

70 ปี การท่าเรือ วิสัยทัศน์ เพื่ออนาคตโลจิสติกส์