อธิบดีกรมการค้าภายใน รับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ 86 ปี ธรรมศาสตร์

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เข้ารับมอบโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่นจากศาสตราจารย์พิเศษนรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครบรอบปีที่ 86  ซึ่งในปีนี้ มีบุคคลสำคัญหลายท่านที่ได้เข้ารับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นพร้อมกันในครั้งนี้ อาทิ นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  นายชัยวัฒน์ ทองคําคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม นายปสันน์ เทพรักษ์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  

             อธิบดีกรมการค้าภายใน รับโล่เกียรติยศ ศิษย์เก่าดีเด่นครบรอบ 86 ปี ธรรมศาสตร์