ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกระบี่นั้นมีการวางไว้สี่ด้าน คือ
          1.พัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)

          2.ยกระดับขีดความสามารถในการผลิตด้านการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตร

 


          3.เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
          4.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


          ดร.สฤษฎ์พงษ์ เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ เขตสอง พรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงแผนพัฒนาพื้นที่หลังสอบติดผู้แทนฯ ครั้งแรกว่า กระบี่เป็นจังหวัดทะเลฝั่งอันดามันที่มีทรัพยากรมากมาย แคนไทยและคนต่างชาติอยากมาท่องเที่ยว กระบี่สร้างรายได้สูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการเติบโตนั้นต้องดำเนินการทันที


          ดร.สฤษดิ์พงษ์ กล่าวถึงการผลักดันการพัฒนา จ.กระบี่ว่า ลงพื้นที่รับฟังปัญหาปากท้องของชาวบ้าน และเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ขยายสนามบิน, สะพานเกาะลันตา, ถนนเลี่ยงเมืองในตัวเมืองกระบี่, ปัญหาพืชผลการเกษตร, การท่องเที่ยว


          “แกนนำพรรคและแกนนำรัฐบาลคือนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สั่งให้ ส.ส.ติดตามงานในพื้นที่ เพราะเราต้องเร่งทำงานให้ชาวบ้านยอมรับว่าเรามาทำงาน กระบี่ยังขาดการเชื่อมโยงบางจุด หากมีการเติมตรงนี้จะพัฒนาไปได้อีก พรรคดูแลกระทรวงคมนาคม (ศักดิ์สยาม ชิดชอบ) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (พิพัฒน์ รัชกิจประการ) ตรงนี้น่าจะประสานและเร่งดูแลกระบี่ให้ตอบโจทย์ชาวบ้านที่สะท้อนมา และผมพร้อมจะติดตามสิ่งที่เสนอไปให้บรรลุผล”