ข่าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ แนะชาวนาเข้าโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ร่วม ขับเคลื่อน "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566" ของ กรมการข้าว รับหน้าที่ ประสานศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ชูเกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ

นายชาติ พานเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์   เปิดเผยว่า   "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566"  ดำเนินการโดยกรมการข้าว   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล ส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศ  เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพาะปลูกอย่างทั่วถึง   อันจะทำให้ผลผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น  

 

 

 

 

ในส่วนของการดำเนินงานของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์นั้น จะประสานกับศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ ในการคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ บทบาทของศูนย์ฯ คือการพิจารณาคุณสมบัติให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของโครงการ โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ ต้องการให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีโดย ส่วนใหญ่หลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว เกษตรกรจะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในครั้งถัดไป ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บไว้ส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์ มีพันธุ์ปน ข้าวแดง โดยเฉพาะในแถบอีสาน จะพบได้มากกว่าภูมิภาคอื่น  จึงเป็นที่มาของโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ

 

 

 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  แนะชาวนาเข้าโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

 

 

 

 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า   โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวปี 66   กรมการข้าว ได้ดำเนินการขายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ให้แก่ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการ ในราคาถูกและได้คุณภาพ แบ่งเป็น ข้าวขาวหอมมะลิ 105 กข15 ราคากิโลกรัมละ 5 บาท ข้าวเหนียวและข้าวปทุมธานี 1 กิโลกรัมละ 4 บาท ข้าวขาว กิโลกรัมละ 3 บาท   วัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าว

 

 

 

มุ่งเน้นให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยสูง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช และได้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีตรงตามความต้องการของตลาด ซึ่งหากเกษตรกรยังคงใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเดิมที่เกษตรกรเก็บไว้เองหลายรอบ ซึ่งมีผลทำให้คุณภาพข้าวลดลง จึงเห็นสมควรส่งเสริมให้เกษตรกรเปลี่ยนไปใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่ผลิต และจำหน่ายโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อยกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าว

 

 

 

สำกหรับการเข้าร่วมโครงการ  มีเกณฑ์คือ ชาวนาแรก คือกลุ่มชาวนาที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีจำนวนมากเมื่อเทียบกับชาวนาทั่วประเทศ หลักเกณฑ์การเปลี่ยนพันธุ์ข้าว กำหนดให้เมล็ดพันธุ์ตามพื้นที่การเพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 450 กิโลกรัม    มีจำนวน 4 ชนิดกลุ่มข้าว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุม และเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว ทั้งพื้นแข็งและพื้นนุ่ม    

 

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์  แนะชาวนาเข้าโครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว

ชาติ พานเหล็ก ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์

.

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ