ข่าว

ผู้ใหญ่บ้านโพทะเล เฮ อานิสงส์ โครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว เอื้อลตต้นทุน

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ผู้ใหญ่บ้าน โพทะเล   พิจิตร ผู้เข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566" ชูความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการของ กรมการข้าว ระบุเห็นผลชัด ทั้งต้นข้าวมีความแข็งแรง ใช้ปุ๋ยน้อยลง ลดต้นทุนในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ การใช้ปุ๋ย

 นายกาเรียน พรมอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.วัดขวาง  อ. โพทะเล  จ. พิจิตร ผู้เข้าร่วม "โครงการ
ส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566"
 ดำเนินการโดยกรมการข้าว   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าตามนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศไทยได้เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพาะปลูกอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น   

 

 

 

จากประสบการณ์ของตนเองต่อโครงการนี้ พบว่า  "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566" ส่งผลดีต่อพื้นแปลงของเกษตรกร ที่นำเมล็ดพันธุ์จากโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว  ปี 2566  มาใช้  จะเห็นว่าต่างได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของต้นข้าวมีความแข็งแรง ใช้ปุ๋ยน้อยลง ช่วยให้ลดต้นทุนได้ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อเมล็ดพันธุ์ ลดต้นทุนในเรื่องของการใช้ปุ๋ย  ลดต้นทุนในการกำจัดวัชพืชในพันธุ์ปน สิ่งต่างๆเหล่านี้คือผลพลอยได้ที่เกษตรกรได้รับ จากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ส่งผลให้ผลผลิตมีคุณภาพตรงความต้องการของตลาด ขายได้ราคาสูงขึ้น ทำให้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 

 

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า    "โครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566"   ดำเนินการโดยกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับผู้นำชุมชน ศูนย์ข้าวชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่าตามนโยบายนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล  เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรในประเทศไทย ได้เปลี่ยนมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพื่อเพาะปลูกอย่างทั่วถึง ส่งผลให้ผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

 

 

 


โครงการนี้มีเป้าหมายการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 58,700 ตัน ให้เกษตรกรไม่น้อยกว่า 205,965 ครัวเรือน และดำเนินการในพื้นที่ 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย รวมทั้งยังสามารถนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาใช้เพาะปลูกได้ถึง 3.91 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดี 2.60 ล้านตันข้าวเปลือก    สำหรับโครงการส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566 ได้คัดกรองเกษตรกร ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ กลุ่มชาวนาแรก คือกลุ่มชาวนาที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งมีปริมาณมากเมื่อเทียบกับชาวนาทั่วประเทศ โดยหลักเกณฑ์การเปลี่ยนพันธุ์ข้าว กำหนดให้เมล็ดพันธุ์ตามพื้นที่การเพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ไร่ละ 15 กิโลกรัม รายละไม่เกิน 450 กิโลกรัม 

 

 

 

มีจำนวน 4 ชนิดกลุ่มข้าว ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ เมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว เมล็ดพันธุ์ข้าวหอมปทุม และเมล็ดพันธุ์ข้าวขาว ทั้งพื้นแข็งและพื้นนุ่ม ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ทำให้ชาวนาได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีนำไปปลูก ได้ผลผลิตข้าวคุณภาพดีได้ตามความต้องการของตลาด ทำให้สามารถจำหน่ายข้าวเปลือกได้ราคาเพิ่มขึ้นและสามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มขึ้น  จากข้อมูลของกรมการข้าวพบว่าเกษตรกรที่เข้า

 

 

 

 

 

ผู้ใหญ่บ้านโพทะเล  เฮ อานิสงส์  โครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว  เอื้อลตต้นทุน

 

 

 

 

ร่วมโครงการต่างมีความพึงพอใจต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับ เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี ช่วยลดต้นทุนการผลิต และเห็นว่าควรมีการดำเนินงานโครงการในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกษตรกรได้มีโอกาสใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีอย่างทั่วถึง
 

 

ผู้ใหญ่บ้านโพทะเล  เฮ อานิสงส์  โครงการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว  เอื้อลตต้นทุน

กาเรียน พรมอยู่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต.วัดขวาง  อ. โพทะเล  จ. พิจิตร ผู้เข้าร่วม "โครงการ
ส่งเสริมการเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2566"

 

 

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด