ข่าว

โครงการทำนบดินบ้านบ่อผุด 19 ปี แห่งการยกระดับชีวิต ชาวบ้านถ้ำสิงขร

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 ที่รับ โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ำธรรมรัตน์และระบบท่อส่งน้ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริผ่านมา 19 ปี โครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุด ได้ยกระดับชีวิตชาวบ้าน ถ้ำสิงขร  สุราษฎร์ธานี

"ด้วยสำนึกต่อพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9  ในหลวงรัชกาลที่ 10  และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่พระราชทาน โครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุด มาให้ราษฎรในพื้นที่ เป็นโครงการที่ทุกคนได้รับประโยชน์อันใหญ่หลวง ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ " บุญเลิศ ไชยคง  เกษตรกร ภูมิลำเนา   ต.ถ้ำสิงขร  อ. คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี  ระบุ  ถึงโครงการที่มีส่วนสำคัญ ต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่น

 

 


ในอดีต พื้นที่ ต.ถ้ำสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม   จ.สุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ราบสูง จากด้านทิศใต้ ลาดต่ำลงทางทิศเหนือสู่คลองพุมดวง มีภูเขาหินลูกโดด 2 ลูก คือเขาน้อย และ เขาถ้ำสิงขร มีลำคลองสายหลัก อยู่ 2 สาย คือ คลองพุมดวง ไหลผ่าน อ. ตาขุน   , อ.คีรีรัฐนิคม  , อ.พุนพิน และคลองแทงเต่า ไหลผ่านทั้งตำบลถ้ำสิงขร ไปสู่คลองพุมดวงมีระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร 

 

 

 

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร มีสวนยางพารา สวนปาล์ม และสวนผลไม้ ประมาณร้อยละ 80  อีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพ รับจ้าง ข้าราชการ ค้าขาย ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว์ จากการเพิ่มขึ้นของประชากร และการใช้ประโยชน์ของที่ดินที่ขาดความระมัดระวังในอดีต ประกอบกับพื้นที่มีความลาดเอียง ตะกอนดินจึงไหลทับถมลงมาในพื้นที่ราบ  เป็นผลให้เส้นทางน้ำตามธรรมชาติเกิดการเปลี่ยนแปลง

พื้นที่ ๆ เคยได้รับน้ำแห้งขอด เป็นผลให้แปลงเพาะปลูกได้รับผลกระทบขาดแคลนน้ำ ในการบำรุงต้นพืช โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งในหลายพื้นที่ขาดน้ำโดยสิ้นเชิง  ต่อมา ศรีศักดิ์ ขุนเสถียร ราษฎรหมู่ที่ 7 ต. ถ้ำสิงขร  อ.คีรีรัฐนิคม  จ.สุราษฎร์ธานี ในฐานะตัวแทนของราษฎรในพื้นที่ ได้ขอพระราชทานความช่วยเหลือ โครงการก่อสร้างอาคารอัดน้ำพร้อมขุดลอกอ่างเก็บน้ำธรรมรัตน์และระบบท่อส่งน้ำ  ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 7, 9 และ 10 ต.ถ้ำสิงขร ซึ่งประสบความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค และทำการเกษตร

 

โครงการทำนบดินบ้านบ่อผุด 19 ปี แห่งการยกระดับชีวิต ชาวบ้านถ้ำสิงขร

 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 21 ต.ค.  2553 เป็นที่มาของ โครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุด  ซึ่งตั้งแต่มีโครงการนี้ หรือกว่า 19  ปี   ทำให้ในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ  ต่างจากอดีตที่ขาดแคลน ทุกคนได้รับประโยชน์โดยตรง ทั้ง ภาคเกษตร การเลี้ยงสัตว์ การอุปโภค บริโภค มีน้ำใช้ตลอดทั้งปี  พืชสวนที่ปลูกตั้งแต่ปาล์มน้ำมัน ทุเรียน เงาะ ซึ่งต้องใช้น้ำมากโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้ง ไม่ขาดแคลน ทำให้ได้รับผลผลิตที่ดี สมบูรณ์ขายได้ราคา ทุกคนต่างมีรายได้อย่างมั่นคง  

 

 

 


สุพินพงศ์  ช่างสุวรรณ  เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ กล่าวว่า   มีภูมิลำเนาอยู่ที่บ้านบ่อน้ำผุด  ต.ถ้ำสิงขร มาตั้งแต่เกิด   ในอดีตไม่มีน้ำ ต้องขุดบ่อตักน้ำขึ้นมาใช้ ตั้งแต่มีโครงการ มีน้ำกินน้ำใช้สะดวกมากขึ้น ที่บ้านมีอาชีพทำสวน มีพื้นที่ 13 ไร่ ปลูกทุเรียน ลองกอง ลางสาด มังคุด เงาะ และพืชแบบผสมสาน สำหรับบริโภคในครัวเรือน ผลผลิตที่เหลือนำไปขาย ตั้งแต่มีโครงการฯ ผลผลิตที่ปลูกดีขึ้น

 

โครงการทำนบดินบ้านบ่อผุด 19 ปี แห่งการยกระดับชีวิต ชาวบ้านถ้ำสิงขร

 

 

 "ดีใจและภาคภูมิใจที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 และในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงดูแลไม่ทอดทิ้งประชาชน พระองค์ทรงมอบโครงการนี้มาให้ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น "  สุพินพงศ์   ระบุ

 

 

 


เมื่อเร็ว ๆ นี้  พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯ  วิกรม คัยนันทน์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะอนุกรรมการฯ ได้เดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ  โดยรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการจากผู้แทนกรมชลประทาน และผู้แทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ 

 

 

 

พบว่าปัจจุบันโครงการ โครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ยังสามารถใช้การได้อย่างปกติโดยส่งน้ำสนับสนุนการอุปโภค- บริโภคให้แก่ประชาชนบ้านบ่อน้ำผุด หมู่ที่ 7 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 9 และบ้านร่มจิตต์ และหมู่ที่ 10 ต. ถ้ำสิงขร อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 625 ครัวเรือน ประชากร จำนวน 1,512 คน รวมถึงส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตร ประมาณ 2,000 ไร่ ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี นับตั้งแต่มีโครงการฯ ได้ช่วยให้ราษฎรสามารถปลูกพืชได้หลากหลายชนิด มีรายได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

 

 


องคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการต่าง ๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแล รักษา ต่อยอด โครงการ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎร สืบไป

.

คือคุณูปการที่เกิดขึ้นจาก โครงการทำนบดินพร้อมระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อน้ำผุด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

.

โครงการทำนบดินบ้านบ่อผุด 19 ปี แห่งการยกระดับชีวิต ชาวบ้านถ้ำสิงขร

 

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด