ข่าว

เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศกกต. เลือกตั้งใหม่นายกฯและสมาชิกอบต.11แห่ง 9 จว.

เช็คเลย ราชกิจจาฯ เผยแพร่ ประกาศคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลใหม่ จำนวน 11 แห่งใน 9 จังหวัด

เมื่อวันที่ 27 ม.ค. 65  ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกฯและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ใหม่ จำนวน 11  แห่ง 

 

โดยมีคำสั่งดังนี้  คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๗๕/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ใหม่


เช็คเลย ราชกิจจาฯประกาศกกต. เลือกตั้งใหม่นายกฯและสมาชิกอบต.11แห่ง 9 จว.

 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๗๖/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๗๗/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับสวาย เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๗๘/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ เขตเลือกตั้งที่ ๔ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ ใหม่
 

 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๘๒/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา เขตเลือกตั้งที่ ๖ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๘๓/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๘๔/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ใหม่
 

คำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่ ๘๕/๒๕๖๕ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ใหม่
 

ข่าวที่น่าสนใจ