ข่าว

ธรรมะเมตตา "พระครูบาบุญชุ่ม" ปีธรรม 2565

เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

ยาแก้ความโลภ ด้วยการบริจาคทาน ยาแก้ความโกรธ ด้วยการมีศีลมีใจเมตตา ยาแก้ความหลงวิชชา ด้วยการเจริญภาวนากรรมฐาน

วันที่ 18 ม.ค.65 เฟสบุ๊ค "มลูนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวสีภิกขุ" โพสต์ข้อความ ธรรมะจากถ้ำ ธรรมะเมตตา พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร อรัญญวาสีภิกขุ แปลโดย พระมหาทองสุข สุขธัมโม ดังนี้

 

ปีธรรม ๒๕๖๕ พรรษา (พ.ศ.๒๕๖๕ ) เดือน ๓ ขึ้น  ๑๕ ค่ำ ที่ถ้ำหลวงเมืองแก๊ด ข้อบัญชาธรรมเมตตาพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ขอเมตตาถึงพุทธศาสนิกชน ลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายทุกบ้าน ทุกเมือง ให้รับทราบโดยทั่วกัน เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม มีความสุขกายสบายใจ ฉันได้ปกติดี ได้ปฏิบัติธรรม เจริญภาวนาเมตตาเป็นที่ดีขึ้นมาเรื่อยๆ เบากายเบาใจอยู่ด้วยธาตุสภาวธรรม เป็นอันรู้แจ้งธรรมะ ในสัจธรรมเป็นอย่างยิ่ง ปฏิบัติตามมหาสติปัฏฐาน ๔ ปฏิบัติตามทางสายกลาง ปฏิบัติตามธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นแล

 

ปฏิบัติศาสนกิจอะไร อะไรก็มีสติอยู่ทุกขณะ ไม่หลงลืมสติ นำเอาโทสะ โมหะ ตัณหา มานะ ทิฏฐิ อวิชชา ให้เบาบางหายไป พากเพียรสร้างบารมีธรรมะให้เต็มเปี่ยม บริบูรณ์ทุกวันคืน ปฏิบัติภาวนาวิปัสสนาญาณ เห็นถึงรูปนาม สังขารธรรมนี้ ไม่เที่ยงแท้ เกิดดับตามสภาวธรรม เป็นอนิจจัง เกิดดับเป็นทุกขัง เกิดดับเป็นอนัตตา สุญญตา รูป นาม ขันธ์ธาตุ สังขารธรรม เป็นอันว่างเปล่าไร้ประโยชน์เท่านั้น เกิดมาแล้วรอคอยวันตาย กินข้าวอยู่ ก็รอคอยวันตาย อยู่เฉยๆ ก็รอคอยวันตายเหมือนกัน สังขารธรรมอันใด ก็ไม่เที่ยงแท้ เกิดดับอยู่ทุกวันเวลา น่าเบื่อหน่ายในสังขารธรรม ทั้งหลายแท้หนอ ไม่อยากเกิดไม่อยากตายอีกแล้ว ในโลกนี้มีแต่เรื่องทุกข์เท่านั้น

 

ตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันตาย เป็นทุกข์เท่านั้น นอกจากทุกข์แล้ว ไม่มีอะไรอีกเลยในโลกนี้ ให้พากันพากเพียรแสวงหาสัจธรรม ทางสงบร่มเย็นนิพพานธาตุ ระงับซึ่งรูปนาม ภพชาติทั้งหลาย เราพระครูบาพ่อบุญชุ่ม ได้มาภาวนา อยู่ถ้ำเป็นอันสงบร่มเย็นใจ ห่างไกลจากเรื่องทุกข์เข็ญใจทั้งหลายไม่มีเรื่องทุกข์เข็ญใจอะไร 

 

ธรรมะเมตตา "พระครูบาบุญชุ่ม" ปีธรรม 2565

 

 

 

สิ่งที่ปรารถนามากที่สุดคือ พระนิพพานเท่านั้น สร้างบุญกุศล สร้างบารมีทั้งวันทั้งคืน ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่ให้เวลาผ่านพ้น ไปโดยเปล่าประโยชน์แสวงหาหาสัจธรรม หาทางสงบร่มเย็นนิพพานนั้นแล

 

เราพระครูบาพ่อเกิดมาชาตินี้ เป็นอันประเสริฐยิ่ง งานสาธารณประโยชน์ก็ไม่ให้สูญเปล่า ได้ช่วยเสริมสร้างพุทธศาสนา เป็นอันมากทั่วโลก เอาธาตุเมตตา ธรรมเมตตากรุณาขันติ วิริยะ นำหน้า ได้เขียนธรรมะถวายเป็นทาน ได้สั่งสอนธรรมะ ได้สร้างพระธาตุ วัดอาราม อื่นๆ อีกมากมาย ไปทุกๆที่ ทุกบ้าน ทุกเมือง ในประเทศเมียนมา (รัฐฉาน) และประเทศไทย เป็นจำนวนมาก เป็นบารมีอันประเสริฐ น้อมสู่พระมหานิพพาน 

 

ขอปรารถนาเป็นเจ้าเรือสำเภาทอง นำเอาสรรพสัตว์ทั้งหลาย พ้นจากสังสารวัฏแม่น้ำทั้ง ๔ ( สภาวะอันเป็นดุจกระแสน้ำหลากท่วมใจสัตว์ ได้แก่ กาม ภพ ทิฏฐิ อวิชชา กาโมฆะ ภโวฆะ ทิฏโฐฆะ อวิชโชฆะ) พ้นจากภัยทุกข์เรื่องเกิดเฒ่าเจ็บเป็นตายทั้งหลาย ตราบถึงพระนิพพานอันเกษม  อมตธาตุนั้นแล 

 

เราพระครูบาพ่อ ปฏิบัติธรรมะอยู่ด้วยธาตุสภาวะ ถ้ำ ป่าไม้ ใบเขียว น้ำ ดิน หิน ผา มีคุณค่าเป็นอันที่น่าร่มรื่นใจอยู่ทุกวัน ด้วยธาตุสภาวะ ห้วยดอยภูเขา เป็นอันงดงามมองดูไปทางไหนก็เป็นที่ร่มรื่นใจ สรรพสัตว์ทั้งหลายก็มีใจเมตตา มาช่วยให้กำลังใจเสริมสร้างบารมี มีทั้ง นกกาดำ นกยูงมาอยู่ด้วย นก หนู ไหน่ ไก่ป่า มาร้องขันอยู่ในป่าไม้ มีทั้ง ลิง กวางหากินผลไม้และมีทั้งหมี กระต่าย งูหลวง ได้พากันมาจำศีลอยู่ด้วยในถ้ำ อยู่ธาตุสภาวะในป่าพ้นจากทุกข์ ศีลธรรมนี้เป็นเรื่องสงบร่มเย็น นำเอาเราท่านทั้งหลายพ้นจากภัยทุกข์  ถ้ามีใจดีมีเมตตาจะได้อยู่สุขสบาย 

 

อันว่าวันเวลาผ่านพ้นไปเร็วยิ่ง ดั่งสายน้ำสิ่มไหลวันเวลาผ่านพ้นไป เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งอันว่าวันตายของเรานี้ใกล้มา ทุกๆ วัน แล้วหนอ จะได้อยู่มองดูโลกอันแสนสวยงดงามนี้อีกหลายวันหลายปีไม่มีใครรู้ได้ 

ธรรมะเมตตา "พระครูบาบุญชุ่ม" ปีธรรม 2565

 

 

เราท่านทั้งหลาย ควรรู้จักกลัวภัยทุกข์ เรื่องได้เกิดเฒ่าเจ็บเป็นตายโสกะร้องไห้ เข็ญใจของใครของมัน ให้พากันขวนขวายพากเพียร สร้างบารมีบุญกุศลไว้มากๆ เรื่อง ทาน ศีล ภาวนา สมถะ วิปัสสนา พากันปฏิบัติตามในมหาสติปัฏฐาน ๔ กาย เวทนา จิต ธรรม เห็นถึงสภาวะธรรม รูปนามอันเกิดดับ อยู่ทุกคืนวัน ไม่ให้หลงลืมสติธรรมะ หาทางสงบร่มเย็นนิพพานธาตุนั้นเถิด

 

ท่านผู้ดีมีปัญญาทั้งหลาย เมื่อเรายังไม่เฒ่านี้ ควรสร้างเรื่องดีไว้มากๆ  เมื่อเรายังไม่เจ็บนี้ ควรสร้างเรื่องดีไว้มากๆ เมื่อเรายังไม่ทุกข์นี้ ควรสร้างเรื่องดีไว้มากๆ เมื่อยังไม่ตายนี้  ควรสร้างเรื่องดีไว้มากๆ เกิดมาแล้วเฒ่าแก่เจ็บเป็นตาย อย่าอยู่โดยเปล่าประโยชน์ กินโดยเปล่าประโยชน์ นอนโดยเปล่าประโยชน์  ตายโดยเปล่าประโยชน์ ให้วันเวลาผ่านพ้นไปโดเปล่าประโยชน์ พากันพากเพียรขวนขวายหาทางสงบร่มเย็นพระนิพพาน

 

วันเวลาผ่านพ้นไปเร็วยิ่งนักยังไม่ทันรู้ตัวนี้ก็เต็ม ๓ พรรษาแล้ว วันคล้ายวันเกิดเราพระครูบาพ่อ 
ก็ผ่านพ้นไปแล้ว ย่างเข้า ๕๙ ปีแล้วอีกปีกว่าๆก็จะเต็ม ๖๐ ปีแล้วมันเร็วมาก จะอยู่ไปได้อีกกี่ปีก็เอาบุญกุศลหนุนนำส่งเท่านั้น  อยู่ก็ดี ตายก็ดี ไม่มีเรื่องทุกข์เข็ญใจอะไร อีก ๔-๕ เดือนก็จะครบ ๓ ปีแล้ว มันเหมือน ๓ วันเท่านั้น ยังไม่ทันได้ปฏิบัติศาสนกิจอะไรมากมายได้ นั่งภาวนาเขียนธรรมะได้จำนวนหนึ่งเท่านั้น ได้วาดภาพพระพุทธรูปเป็นพุทธานุสติ ตอบแทนคุณพ่อออกแม่ออกทั้งหลาย ที่ได้ถวายทานเสริมสร้างบารมีข้าวน้ำของกิน ปัจจัย ๔ มาช่วยหนุนนำเสริมสร้างบารมี ของเราพระครูบาพ่อนั้น ขอเมตตารับเอาบุญคุณนั้นไว้

 

ขอเมตตาให้พ่อออกแม่ออกทั้งหลาย ได้เป็นกุศลบารมี อันยิ่งใหญ่ไพศาลนำเอาความทุกข์ร้อนใจให้หมดหายไป ให้มีความสุขกายสบายใจห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บได้ อยู่สงบร่มเย็นด้วยบุญกุศลธาตุเมตตาธรรมะให้ได้ เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ใจ ทั้งสมบัติทางโลกและทางธรรม ให้ได้อยู่ดี  มีธรรมะเจริญรุ่งเรือง ให้สมปรารถนา มีความสุขความเจริญในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติตราบถึงพระนิพพานธาตุ นั้นด้วยเทอญ นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ สาธุ สาธุ สาธุ 

 

เอาทานตั้งเป็นเสา เอาศีลตั้งเป็นฝา มุงด้วยภาวนา ยาแก้ความโลภ ด้วยการบริจาคทาน ยาแก้ความโกรธ ด้วยการมีศีลมีใจเมตตา ยาแก้ความหลงวิชชา ด้วยการเจริญภาวนากรรมฐาน แก่นแท้ของมนุษย์  มีที่ศีลธรรมเท่านั้น ถ้ารู้จักอยู่ รู้จักกินมีศีลธรรมะได้พบทางสงบร่มเย็นนิพพานคุณค่าของคนมีที่ สร้างคุณงามความดี  คุณค่าของผีเทวดามีที่มีใจเมตตา คุณค่าของพุทธศาสนามีที่พระนิพพานนั้นแล

 

ถ้ารู้จักรักตัวเอง ให้มีความอดทน และพากเพียรเสริมสร้างบารมี อย่าให้ช่องโหว่ในการทำบาปอกุศล จะได้มีความทุกข์ในวัยแก่ชรา หาธรรมะเมื่อเฒ่าแก่ใกล้ตายได้นอนเป็นโรคตายเท่านั้น นำไปทิ้งในป่าช้าเป็นอาหารของสัตว์หาที่ดีที่สะอาดไม่ได้สักอย่าง ในตัวขันธ์ธาตุน่าเบื่อหน่ายในตัวอสุภะเป็นที่ว่างเปล่า ไร้ประโยชน์ให้พากันขวนขวาย หาทางสงบร่มเย็น พระนิพพานอสังขตธาตุนั้นด้วยเถิดท่านผู้ดีมีปัญญาทั้งหลาย
  ธรรมะเมตตา "พระครูบาบุญชุ่ม" ปีธรรม 2565

ธรรมะเมตตา "พระครูบาบุญชุ่ม" ปีธรรม 2565
ขอบคุณ Facebook : มลูนิธิดอยเวียงแก้ว พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวสีภิกขุ  

 

logoline

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด