เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ อาคารหอประชุมจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธี นำคณะผู้บริหารองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หัวหน้าหน่วยงานตัวแทนส่วนราชการ ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และนำกล่าวคำถวายอาเศียรวาทราชสดุดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานตัวแทนส่วนราชการต่างๆ ร่วมประกอบพิธีทักษิณานุประทานกิจ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลถวายแด่ดวงพระวิญญาณ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา และร่วมรำลึกในพระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพศาลหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์พระปฐมบรมราชวงศ์จักรี แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระองค์ทรงมีพระบรมราชคุณูปการต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย ทรงประกอบพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์อเนกประการ ต่อพสกนิกรชาวไทยและสยามประเทศ ทรงทำนุบำรุงประเทศชาติ ตรากตรำพระวรกาย เสียสละความสุขส่วนพระองค์ เพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความสุขสบายมาตลอดรัชสมัย นับตั้งแต่ทรงสถาปนาความมั่นคงให้แก่ชาติไทย ทรงสร้างกรุงเทพมหานคร ให้เป็นศูนย์รวมแห่งความเจริญรุ่งเรือง ทรงมีพระบรมราโชบาย ในการปกครองแผ่นดินที่เป็นไปตามปฏิญญา ที่ได้พระราชทานไว้กับประชาชนชาวสยาม ในพระราชพิธีปราบดาภิเษกเมื่อ พ.ศ. 2325 ทรงจัดระเบียบการปกครองบ้านเมืองทำให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุข ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โปรดเกล้าฯ ให้ทำการสังคายนาชำระพระไตรปิฎก ด้วยทุนรอนที่โปรดเกล้าฯ ให้จ่ายจากพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมด้านอักษรศาสตร์ และทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมที่ทรงคุณค่า

 

นอกจากนี้ ได้ทรงพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานช่างประเภทต่างๆ เช่น งานช่างประดับมุก งานช่างเขียนลวดลายปิดทองรดน้ำ งานช่างเงิน ช่างทอง งานช่างไม้ งานแกะสลัก เป็นต้น และด้วยพระบรมราโชบายนี้ พระองค์ได้ทรงยึดถือเป็นหลัก ในการปฏิบัติราชการแผ่นดิน ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีเรื่อยมาตราบจนถึงปัจจุบัน

ดังนั้น เนื่องในโอกาสวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน ได้เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง จังหวัดลำปาง จึงได้จัดงานรัฐพิธี “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช” ขึ้น เพื่อให้ข้าราชการ และประชาชนชาวลำปาง ได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พร้อมได้ร่วมกันแสดงจิตตั้งมั่นที่จะเจริญรอยตามใต้เบื้องพระยุคลบาท ในการที่จะนำเอาความรู้ ความสามารถ มาผนวกกับความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่ เพื่อจะช่วยเหลือประเทศชาติให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติ ทั้งในด้านสงครามเศรษฐกิจ และความเสื่อมโทรมถดถอยทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะช่วยกันธำรงรักษาความเป็นไทยให้พ้นจากการถูกครอบงำผ่านความเจริญทางเทคโนโลยี และก้าวเดินหน้าไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอย่างมั่นคง มั่งคั่ง พร้อมกับนำความสงบสุขมาสู่ชาติบ้านเมืองอย่างยั่งยืนสืบไป

ขวัญสุริยัน ศรีวิกูล ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดลำปาง