เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 6 เมษายน 2564 นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รอง ผวจ.ลำพูน , นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน , นายชาตรี  กิติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน , รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ/ผู้แทนฯ ในนามคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ประชุมหารือข้อราชการด่วน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19 ในพื้นที่ จ.ลำพูน ณ ห้องประชุมหริภุญชัย ชั้น 2 ศาลากลาง จ.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

นายวรยุทธ กล่าวว่า ตามที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ จ.ลำพูน สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ และไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อ เพื่อเป็นการผ่อนคลาย จ.ลำพูน จึงกำหนดมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

โควิด-19, ลำพูน

แต่ด้วยสถานการณ์วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้ช่วยโฆษกศูนย์สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ศบค.) ได้เปิดเผยว่า มีผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ล่าสุด จำนวน 71 ราย กระจายในพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร (กทม.) , นครปฐม , ปทุมธานี , เลย , ชลบุรี , สมุทรสงคราม , ชุมพร และ เชียงใหม่

ทั้งนี้ ลำพูนมีเขตพื้นที่ติดกับเชียงใหม่ ประชาชนมีการสัญจรระหว่างสองจังหวัดเป็นประจำ ประกอบกับช่วงเดือน เม.ย. เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีประชาชนจำนวนมากที่เดินทางกลับบ้านเพื่อมาเยี่ยมญาติ กลับมาหาครอบครัว และมาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลดังกล่าว อาจทำให้ความเสี่ยงในการแพร่เชื้อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีมากยิ่งขึ้น

โควิด-19, ลำพูน

โควิด-19, ลำพูน

 

เพื่อเป็นการป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 (COVID-19) ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

1. เข้มงวดกวดขัน ควบคุมสถานบริการ สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคุมจำนวนคนเข้า - ออก การตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง โดยปฏิบัติตาม "นโยบายลดอบายมุข สร้างสุขให้สังคม" และปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ที่ 14/2564 ลงวันที่ 31 มกราคม 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการควบคุมและให้สถานที่ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน ได้มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราวเปิดดำเนินการได้

2. ห้ามมิให้มีการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชนไก่ กัดปลา ชกมวย แข่งม้า ชนโค หรือการพนัน ตามกฎหมายว่าด้วยการพนันในพื้นที่โดยเด็ดขาด หากพบการกระทำความผิดให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

3. ให้อำเภอ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหอกระจายข่าว และช่องทางสื่อสารต่างๆ ให้ประชาชนได้สอดส่องตรวจสอบแรงงานต่างด้าวที่อาจหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในพื้นที่ของตน และให้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตวิถีใหม่ (NEW NORMAL) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระลอกใหม่ ที่อาจเกิดขึ้น

โควิด-19, ลำพูน

โควิด-19, ลำพูน

โควิด-19, ลำพูน

กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน