วันนี้ (14 ม.ค.64) ที่ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนอำเภอ 11 อำเภอ สาธารณสุขอำเภอ 11 อำเภอ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณาติดตามการดำเนินงานป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้น สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั้งด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ ทำให้ขาดรายได้เพื่อการยังชีพ และการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณกลางเงินทดลองราชการของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอบางปะกง

ซึ่งจะเป็นจุดตรวจคัดกรองประชาชนที่เดินทางผ่านพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมทั้งเฝ้าระวังหรือสังเกตอาการของผู้เดินทางที่มีพฤติกรรมเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยอำเภอบางปะกงมีพื้นที่ติดทั้งจังหวัดสมุทรปราการและชลบุรี โดยจุดตรวจนี้มีหน้าที่ตรวจคัดกรองประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งตรวจคัดกรองทั้งรถประจำทางสาธารณะ และรถยนต์ส่วนตัว โดยจะตรวจวัดอุณหภูมิ สังเกตอาการผู้เดินทาง  รวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็นและสถานที่ปลายทางจากผู้เดินทาง และการรณรงค์ติดตั้งและใช้ระบบแอพพลิเคชั่น “หมอชนะ” ของผู้เดินทาง เพื่อบันทึกข้อมูลของผู้เดินทางอีกด้วย
สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด- 19 ระลอกใหม่ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมียอดรวมผู้ติดเชื้อสะสมรวม 26 ราย มีผู้ป่วยหายรักษาแล้ว จำนวน 9 ราย และรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 17 ราย

.....สราวุฒิ บุญสร้าง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคฉะเชิงเทรา