รองอธิบดีกรมชลฯลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง โครงการบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ  ต้นน้ำเปิดงานอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทอง ตัดยอดน้ำจากเขาตะนาวศรีเพื่อกักเก็บน้ำ 13 ล้านคิว กลางน้ำขุดลอกคลองเดิมและสร้างคลองเลี่ยงเมืองสายใหม่ ส่วนปลายน้ำสร้าง ปตร.ปลายคลองบางสะพาน หวังลดปัญหาท่วมซ้ำซากในพื้นที่ชุมชน   

 

           กรมชลฯ เร่งเครื่องโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องฯ แจงผลก้าวหน้างานต้นน้ำ – ปลายน้ำ

                                 ดร.เฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.63 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะผู้บริหารกรมชลประทานและสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องเสร็จสิ้นไปกว่าร้อยละ 50 
โดยจุดแรกเป็นพื้นที่ต้นน้ำบริเวณเชิงเขาตะนาวศรี ได้ดำเนินการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านโป่งสามสิบ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองลอย และอ่างเก็บน้ำวังน้ำเขียว รวมทั้งปรับปรุงฝายทดน้ำห้วยลึกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมด อย่างไรก็ดี อ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่งเป็นอ่าง ฯ ขนาดเล็ก ความจุกักเก็บรวมกันไม่ถึง 2 ล้านลูกบาศก์เมตร (ล้าน ลบ.ม.)
 

            กรมชลฯ เร่งเครื่องโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องฯ แจงผลก้าวหน้างานต้นน้ำ – ปลายน้ำ

 และล่าสุดกรมชลประทาน ได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านไทรทองพร้อมระบบส่งน้ำ บริเวณตำบลทองมงคล  เพื่อตัดยอดน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำเพิ่มเติม ความจุเก็บกักประมาณ 13.29 ล้าน ลบ.ม. เมื่อแล้วเสร็จ ราษฎรหมู่ที่ 4, 5, 6 และ 10 ของตำบลทองมงคล ซึ่งจะได้รับประโยชน์ มีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคเพียงพอ 481 ครัวเรือน มีพื้นที่ชลประทานเพิ่มอีกประมาณ 6,850 ไร่  ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 6 ปี (พ.ศ.2562-2567) ผลงานสะสมทั้งโครงการคืบหน้าไปแล้วประมาณ    ร้อยละ 26  และในปี 2565 กรมชลประทาน จะดำเนินการเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลอยตอนล่าง ความจุ 17.46 ล้านลบ.ม. ระยะเวลาก่อสร้าง 4 ปี 
 จากนั้นดูการจัดการพื้นที่กลางน้ำ ซึ่งประกอบด้วย งานขุดลอกขยายคลองบางสะพานและสาขา ความยาวคลองรวม 19 กิโลเมตร มีลักษณะคดเคี้ยวไหลผ่านตัวเมืองบางสะพาน โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ ชุมชนหลายแห่ง เมื่อ เวลาน้ำหลาก จึงล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน มูลค่าความเสียหายแต่ละครั้งนับหลายร้อยล้านบาท 

           กรมชลฯ เร่งเครื่องโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องฯ แจงผลก้าวหน้างานต้นน้ำ – ปลายน้ำ
 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอกตั้งแต่กิโลเมตรที่ 17.2 ถึง กิโลเมตรที่ 19 ด้านการก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน บริเวณตำบลพงศ์ประศาสตร์ ที่เริ่มก่อสร้างเมื่อต้นปี 2563 จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำที่ไหลผ่านตัวเมืองบางสะพาน ในอัตรา 520 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานสะสมร้อยละ 75 
อย่างไรก็ดี กรมชลประทานได้เปิดใช้งานคลองผันน้ำ เมื่อปลายเดือนตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา ในการระบายน้ำหลากที่ไหลบ่ามาจากด้านบน ทำให้ไม่มีพื้นที่ถูกน้ำท่วมในช่วงฝนตกหนักดังกล่าว 

               กรมชลฯ เร่งเครื่องโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานอันเนื่องฯ แจงผลก้าวหน้างานต้นน้ำ – ปลายน้ำ
ทั้งนี้ เมื่องานบริเวณกลางน้ำดำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้ อ.บางสะพานในอัตรารวม 1,025 ลบ.ม.ต่อวินาที ซึ่งมากกว่าอัตรารับน้ำของคลองเดิมเกินกว่าเท่าตัว ลดพื้นที่น้ำท่วมได้ประมาณ 4,894 ไร่ สามารถลดจำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ประมาณ 1,640 ครัวเรือน อีกทั้งลดระยะเวลาการเกิดอุทกภัย รวมถึงช่วยลดปัญหาการติดขัดของเส้นทางสัญจรลงสู่ภาคใต้ (ถนนเพชรเกษม) และเส้นทางรถไฟให้นักเดินทาง  
สำหรับทางด้านปลายน้ำนั้นได้ดำเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ำ(ปตร.)ปลายคลองบางสะพาน ตั้งอยู่ที่ ต.แม่รำพึง ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำทั้งการกักเก็บน้ำไม่ให้ไหลลงทะเลไปจนหมด เพื่อประชาชนสองฝั่งคลองจะมีน้ำอุปโภคบริโภค และการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง

นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในหน้าน้ำหลาก ทั้งยังช่วยป้องกันการรุกล้ำของน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในคลองบางสะพานด้วย ปัจจุบันมีผลงานสะสมประมาณร้อยละ 85 
“โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จะดำเนินการแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี 2569 ผลสัมฤทธิ์เด่นชัดของโครงการ ฯ คือ ลดภัยน้ำท่วมซ้ำซากในตัวอำเภอ เพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้ 30.75 ล้านลบ.ม. เปิดพื้นที่ชลประทานได้อีกรวม 15,450 ไร่ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชน อันเป็นเป้าหมายหลักของงานชลประทาน”นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายวิชาการกล่าวย้ำ 
        นายกฤษดา หมวดน้อย ที่ปรึกษาชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กล่าวรู้สึกดีใจที่ทางกรมชลประทานได้เข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบางสะพานตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตามแนวพระราดำริในหลวงรัชกาลที่9 ซึ่งหากแล้วเสร็จทั้งโครงการก็จะแก้ปัญหาน้ำท่วมบางสะพานได้เป็นอย่างดี
       “ปกติช่วงฤดูฝนพื้นที่บางสะพานน้ำจะท่วมทุกปีแล้วแต่จะท่วมมากท่วมน้อย แต่ปีนี้ช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาฝนตกลงมาอย่างหนักจากพายุหลายลูกที่พัดผ่านเข้ามา แต่น้ำไม่ท่วม เพราะมีคลองลัดที่อยู่ในระหว่างก่อสร้างได้ช่วยตัดยอดมวลน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลได้อย่างรวดเร็ว”
       นายกฤษดากล่าวต่อไปว่าต้องขอขอบคุณทางกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ทุ่มเท ออกแบบติดตามทำให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ำท่วมอำเภอบางสะพานได้รับการแก้ไขอย่างครบวงจรต่อเนื่อง ซึ่งในวันนั้นถ้าไม่มีคลองลัดนี้ช่วยผันมวลน้ำ เชื่อว่าชาวบางสะพานจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกครั้งอย่างแน่นอน 
      “ดังนั้นสิ่งที่ทางกรมชลประทานได้ดำเนินการในวันนี้ถือว่าทำได้ถูกที่ ถูกเวลาจนสามารถไขปัญหาน้ำท่วมบางสะพานได้ในระดับหนึ่ง และถ้าเมื่อใดการดำเนินการแล้วเสร็จทั้งโครงการเชื่อว่าปัญหาน้ำท่วมบางสะพานก็จะบรรเทาเบาบางลงไป”ที่ปรึกษาชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านอำเภอบางสะพานกล่าวย้ำในตอนท้าย