นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "การบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรองรับเมืองสุโขทัยสร้างสรรค์" ณ โรงแรมสุโขทัยเทรเชอร์ รีสอร์ท แอนต์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย การสัมมนาในครั้งนี้มีการสัมมนาและอภิปรายเรื่อง การบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการโดย นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการรูปแบบพิเศษและการกระจายอำนาจ ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รองประธานคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดร.ประครอง สายจันทร์ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 4 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย และเพื่อให้ได้ต้นแบบที่เหมาะสมในการพัฒนาการบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรองรับเมืองสุโขทัยสร้างสรรค์

 

 

 

โดย นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการการบริหารราชการรูปแบบพิเศษและการกระจายอำนาจ  กล่าวถึงความสำคัญของแนวทางการพัฒนาของสุโขทัย ซึ่งวันนี้คณะกรรมาธิการชุดนี้ ได้มาร่วมกันเสวนา ถึงความ ก้าวหน้าในสุโขทัย ทั้งในเรื่อง การเป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์ ทั้งในเรื่องของการดึงเอาภาคีเครือข่าย ต่างๆมาร่วมกันพัฒนาเมือง ไม่ได้เป็นภาระ แต่เพียงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือของหน่วยงานภาครัฐเท่านั้น แต่สามารถประสบความสำเร็จ ในการสร้างภาคีเครือข่ายต่างๆ ในการที่จะร่วมกันพัฒนา เมืองสุโขทัย ทั้งในมิติที่เป็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม และในมิติที่เป็นการพัฒนา ทางเศรษฐกิจทั้งที่เป็น เศรษฐกิจของพื้นที่เอง และ เศรษฐกิจ ที่ อาจจะสามารถต่อเชื่อม กับระดับประเทศได้ ในอนาคต  ยกตัวอย่างเช่น แนวความคิด เรื่องเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันตก หากเกิดขึ้น จังหวัดสุโขทัยก็จะมีความพร้อมในการที่จะเข้าไปต่อเชื่อม อย่างมีนัยยะสำคัญและจะมีบทบาทอย่างสูงได้ต่อไปในอนาคต ซึ่ง แนวทางการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ของสุโขทัย ทำ ได้ดีมาก

 

 

สำหรับโครงการสัมมนาเรื่อง "การบริหารกิจการสาธารณะเมืองพิเศษด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรองรับเมืองสุโขทัยสร้างสรรค์" มีผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย จำนวน 250 คน

 

 

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย