วันที่ 16 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมโรงแรม SR Residence อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายชัยสิทธิ์ ชัยสัมฤทธิ์ผล นายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 2 เกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดขึ้น โดยมีนายอภิชาต ชมบุญ นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนายวิศัลย์ โฆษิตานนท์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แกนนำกลุ่มคนเพชรบูรณ์ไม่เอาเหมืองแร่ นายมานพ สายอุ่นใจ และนางสุกัญญา โพธิ์สาขา แกนนำกลุ่มคนหนองไผ่คัดค้านไม่เอาเหมืองแร่ พร้อมสมาชิก นายสมศักดิ์ คงวิเศษ ประธานเครือข่ายองค์กรโลกสีเขียวเพชรบูรณ์ และนายศิริวัฒน์ พหลทัพ เอ็นจีโอเพชรบูรณ์ เข้าร่วมสังเกตการณ์

โดยการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นการกำหนดกรอบนโยบายด้านการผังเมือง ในระดับจังหวัดเพื่อใช้เป็นผังแม่บททางกายภาพชี้นำการพัฒนาพื้นที่ ทั้งด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การคมนาคมและขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการพร้อมทั้ง สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันและเสริมสร้างสังคมให้เข้มแข็ง

สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น จนเสร็จกระบวนการวางและจัดทำเพื่อให้ผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ซึ่งในการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ได้มีการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผัง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 และได้ประชุมกลุ่มย่อยในพื้นที่ทั้งหมด 6 ครั้ง และได้นำประเด็นที่ได้จากการประชุมดังกล่าว มาพิจารณาประกอบการจัดทำร่างผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบูรณ์ และนำมาสู่การประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในครั้งที่ 2 ในวันนี้

ส่วนตัวแทนกลุ่มคนหนองไผ่คัดค้านไม่เอาเหมืองแร่ ซึ่งนำโดยนายมานพ สายอุ่นใจ และ นางสุกัญญา โพธิ์สาขา ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามการคัดค้านไม่เห็นชอบให้มีการกำหนดกิจการเหมืองแร่และปิโตรเลียม ในผังเมืองรวมชุมชนอำเภอหนองไผ่ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 โดยกลุ่มคนหนองไผ่คัดค้านไม่เอาเหมืองแร่ ได้มีหนังสือถึงอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง คัดค้านไม่เห็นชอบ ซึ่งในวันนี้ทางตัวแทนกลุ่มก็ยังยืนยันการคัดค้านไม่เห็นชอบให้มีการกำหนดกิจการเหมีองแร่และปิโตรเลียม ในผังเมืองชุมชนอำเภอหนองไผ่ พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือคัดค้านต่อนายอภิชาต ชมบุญ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

ชัยวัฒน์ ปานนิล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดเพชรบูรณ์