วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563 ) นายอดุลย์ แสงจันทร์ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ได้เดินทางมายื่นหนังสือร้องเรียนเพื่อให้ถอดถอน นากยกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ออกจากตำแหน่ง โดยนางปิณฑิรา เก่งการพานิช นายอำเภอพนมสารคาม ได้มอบหมายให้ นาย อัคเรศ พรหมสาขา ณ สกลนคร ปลัดอำเภอพนมสารคาม เป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนแทน  ทั้งนี้เนื่องด้วย นายอดุลย์ แสงจันทร์  ซึ่งเป็นนายจ้างและเป็นผู้จ่ายเงินค่าปรับแทน นายไพฑูรย์ แสงสว่าง ผู้ต้องหาที่1 และนายสงกรานต์ เข็มทอง ผู้ต้องหาที่2 ตามบันทึกการจับกุมของ สภ.พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ลงวันที่ 5 มีนาคม 2559 โดยขอยื่นคำร้องต่อ นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอให้ดำเนินการถอดถอน นายกองค์การบริหารส่วน  ตำบลกาะขนุน ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 92 เนื่องจากละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ คือ นายอดุลย์ แสงจันทร์ ผู้ร้อง เป็นผู้เสียหายจากการที่ต้องจ่ายเงินค่าปรับแทนผู้ต้องหาทั้ง 2 คน จำนวนเงิน 50,000 บาท รวมเป็นเงิน 100,000 บาท ในฐานะเจ้าของผู้ครอบครองรถแบ็คโฮที่ถูกจับกุม ทั้ง 2 คันและในฐานะนายจ้างของผู้ต้องหา  

 

ซึ่งผู้ถูกร้องเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้ถูกร้องได้ทำการเปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาทั้ง 2 ตาม พรบ.การขุดดินถมดิน ซึ่งผู้ต้องหาทั้ง 2 ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งทางปกครองที่ให้เปรียบเทียบปรับ แต่จำเป็นต้องยอมจ่ายเงินค่าปรับดังกล่าว 

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้ต้องหาทั้ง 2 จึงได้อุทธรณ์คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ในการเปรียบเทียบปรับความผิดตาม พ.ร.บ.ขุดดินถมดิน พ.ศ.2543  ว่าเป็นคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายและ ขอให้คืนเงินค่าปรับทั้งหมด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ได้ทำการพิจารณาไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ และแจ้งให้ผู้ต้องหาทั้ง 2 ทราบ โดยมิได้ส่งคำอุทธรณ์ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539  มาตรา 45 วรรคสาม  ซึ่งการกระทำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน เป็นการละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ ตามพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง จึงร้องขอให้ถอดถอน  ออกจากตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขนุน ตาม พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 92  และได้ยื่นร้องต่อปปช.จังหวัดไปแล้ว เพื่อดำเนินการต่อไป

ภาพ/ข่าว นายสราวุธ บุญสร้าง นักข่าวภูมิภาค จ.ฉะเชิงเทรา