วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายแพทย์จิณณพิภัทร ชูปัญญา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม มอบหมายนายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบาดวิทยา สาธารณสุขชายแดนและโต้ตอบภาวะฉุกเฉิน ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม (ศปก.นพ.) ครั้งที่ 113/2563 เพื่อรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ “COVID-19" โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดนครพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)

 

นายแพทย์ธราพงษ์ กัปโก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า สถานการณ์ภาพรวมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น.) มีผู้ป่วยติดเชื้อรวม 4,891,330 คน อาการรุนแรง 44,767 คน รักษาหายแล้ว 1,906,828 คน เสียชีวิตรวม 320,134 คน สถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย ผู้ป่วยรายใหม่ 2 คน ผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,033 คน หายป่วยแล้ว 2,857 คน เสียชีวิต 56 คน ผู้ป่วยรักษาอยู่ 120 ราย ประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยจากการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 2 ราย จำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่รักษา กรุงเทพมหานครและนนทบุรี 1,705 ราย ภาคเหนือ 95 ราย ภาคกลาง 393 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 111 ราย และภาคใต้ 729 ราย

 

สำหรับสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่จังหวัดนครพนม (ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 “COVID-19" รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 2 ราย (39 วันต่อเนื่อง ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่) ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient under investigation: PUI) รายใหม่ 3 ราย สะสม 122 ราย คงเหลือติดตามต่อเนื่อง 21 ราย และรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 3 ราย ข้อมูลผู้กักกันในสถานที่ที่จังหวัดจัดให้ (Local Quarantine) รายใหม่ 0 ราย ยอดสะสม 77 ราย คงเหลือติดตาม 2 ราย วันสิ้นสุดการติดตามวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ด้านการติดตามผู้เดินทางกลับจากจังหวัดเสี่ยง (Home Quarantine) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ครั้งที่ 15/2563 จำนวนผู้เดินทางตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ยอดสะสม 7,710 ราย คงเหลือติดตาม 2,034 ราย (ข้อมูลจากแอฟพลิเคชัน NPM-COVID19 ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.) ส่วนการดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี กลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ต ทั้งหมดจำนวน 294 ราย เก็บตัวอย่างส่งตรวจแล้ว จำนวน 285 ราย ทุกรายไม่พบเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คงเหลือที่ต้องเก็บตัวอย่างอีก จำนวน 9 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ

 

ข่าว/ภาพ ประทีป วชิระธัญญากุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครพนม

นครพนมไร้ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ 39วันต่อเนื่อง