ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

16 เม.ย. 2563
314
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

    

 

 

ตามที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ 751/2563 เรื่อง การปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด ลงวันที่ 11 เมษายน 2563 โดยให้สถานที่ ร้านค้า ร้านอาหาร หรือร้านค้าทั้งปลีก และส่งจำหน่ายสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือมั่วสุมกันในสถานที่ใดๆเกินกว่า 5 คนที่มิใช่กิจวัตรในครอบครัวปกติในลักษณะที่เป็นรวมตัวเพื่อสังสรรค์ โดยมีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทอันจะเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคอันตราย ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เวลา 18.00 น.ถึงวันที่ 16 เมษายน  2563 เวลา 24.00น.นั้น

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา การควบคุมการแพร่ของเชื้อโรค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะผู้กำกับการบริหาราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีคำสั่ง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามคำสั่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่751/2563 ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 เรื่องการปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และให้งดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดลงวันที่ 11 เมษายน 2563 จากเดิมจะสิ้นสุดคำสั่งในวันที่ 16 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น. ให้ขยายเวลากำหนดออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 24.00 น.

 

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

 

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

 

 

 

ทางด้านอำเภอปาย นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอปาย  คนใหม่ นำชาวอำเภอปาย ร่วมกิจกรรม “นายอำเภอชวนปลูก 1 คน 1 แปลง ร่วมแรงเพื่อแม่ฮ่องสอน”  ณ บริเวณรั้วทางออกด้านนอกหน้าที่ว่าการอำเภอปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน   โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จัดกิจกรรมปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารในระดับครัวเรือน ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน สร้างรายได้ระยะสั้น ทั้งในระดับครัวเรือนและในระดับกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นทางออกและนำพาประเทศให้รอดพ้น วิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต

 

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

ผู้ว่าเมืองสามหมอก สั่งขยายเวลาการจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิด

 

 

 

เกียรติศักดิ์  รักสัตย์  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค แม่ฮ่องสอน