5 เมษายน 2563  ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) พบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม ที่มี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธาน จึงได้ออกมาตรการในการเฝ้าระวังและยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโรคโควิด-19 เนื่องจากยังไม่มีแนวโน้มลดลง และเพื่อเป็นการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว และไม่ให้เกิดเหตุการณ์รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) แจ้งระงับการใช้ด่านสากลที่ยังอนุโลมให้เปิดใช้อยู่ในปัจจุบันทุกด่าน โดยไม่อนุญาตให้บุคคลเข้า - ออก สปป.ลาว ทางด่านดังกล่าวอย่างเด็ดขาด รวมทั้งสถานประกอบการในจังหวัดนครพนมจำนวนมากได้ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราว จึงไม่มีความจำเป็นต้องจ้างแรงงานต่างด้าวในขณะนี้

 

 

 

               ดังนั้น นายสยามในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่ฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อฯ ในการประชุม ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563 มีมติกำหนดบุคคลต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม

               ต่อมา จึงมีคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 759/2563 ลงวันที่ 5 เมษายน 2563 คือ 1. ห้ามบุคคลต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมด้วยวิธีใดๆ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก ผวจ.นครพนม หรือผู้ที่ ผู้ว่าฯ มอบหมาย 2. ห้ามเจ้าของและหรือผู้ควบคุมยานพาหนะใดๆ พาคนต่างด้าวเข้ามาในเขตพื้นที่ฯ หรือเข้ามาเพื่อเป็นทางผ่าน ยกเว้นเพื่อการนำเข้า - ส่งออกสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากรและสินค้าผ่านแดน ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ต้องรับโทษตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 52 และ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มาตรา 18

 

 

 

นครพนมเพิ่มยาแรงสู้ไวรัสโรคโควิด-19 ข้ามฝั่งเกิน 5 ชม.กักตัวทันที

 

 

 

นครพนมเพิ่มยาแรงสู้ไวรัสโรคโควิด-19 ข้ามฝั่งเกิน 5 ชม.กักตัวทันที

 

 

 

นครพนมเพิ่มยาแรงสู้ไวรัสโรคโควิด-19 ข้ามฝั่งเกิน 5 ชม.กักตัวทันที

 

 

 

               นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ผวจ.นครพนม ได้ออกคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 760/2563 เรื่อง การกักตัวผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม - คำม่วน) โดยก่อนหน้านี้มีคำสั่งจังหวัดนครพนม ที่ 625/2563 ลงวันที่ 21 มีนาคม ที่ผ่านมา ซึ่ง ผวจ.นครพนม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจึงกำหนดมาตรการเข้า - ออก สินค้าตามกฎหมายว่าด้วยการศุลกากร และสินค้าผ่านแดน โดยอนุญาตให้มีพนักงานขับรถสินค้า จำนวน 1 คน และคนประจำรถอีก 1 คน รวมคันละไม่เกิน 2 คน ที่ได้รับการยกเว้นให้ใช้ช่องทางการเข้า - ออก ของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ ณ จุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 และต้องผ่านการตรวจคัดกรองไวรัสโรคโควิด-19 จากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พรมแดนสะพานมิตรภาพ 3 เท่านั้น

 

 

 

               ซึ่งในคำสั่งล่าสุด (ที่ 760/2563) ได้เพิ่มเติมมาตรการขึ้นมาอีกว่า หากบุคคลดังกล่าว (คนขับรถและเด็กรถ) ไปอยู่นอกราชอาณาจักรไทยเป็นระยะเวลาเกิน 5 ชั่วโมง เมื่อกลับเข้ามายังฝั่งไทย ต้องเข้าสู่กระบวนการกักกันไว้เพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วัน ในสถานที่ที่จังหวัดนครพนมจัดเตรียมไว้เป็นการเฉพาะ (Local Quarantine) คือ กักกันในท้องถิ่น ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ มาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 โดยท้ายคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้ทันทีจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

นครพนมเพิ่มยาแรงสู้ไวรัสโรคโควิด-19 ข้ามฝั่งเกิน 5 ชม.กักตัวทันที

 

 

 

นครพนมเพิ่มยาแรงสู้ไวรัสโรคโควิด-19 ข้ามฝั่งเกิน 5 ชม.กักตัวทันที

 

 

 

นครพนมเพิ่มยาแรงสู้ไวรัสโรคโควิด-19 ข้ามฝั่งเกิน 5 ชม.กักตัวทันที

 

 

 

               ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างคำสั่งทั้ง 2 ฉบับ ลงวันที่ 5 เมษายน 2563 ได้ออกมาบังคับใช้นั้น ปรากฏว่า มีชาวลาวที่จะเดินทางข้ามไปยังภูมิลำเนาของตนประมาณ 20 กว่าคน ต้องถูกกักตัวอยู่บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมือง สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม - คำม่วน) โดยนายสยามต้องเดินทางมายังด่านพรมแดนดังกล่าวเพื่อคลายล็อกให้ชาวลาวที่ตกค้างทั้งหมดสามารถเดินทางกลับประเทศของตนได้ ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครพนม ก็นำรถสายตรวจมาปิดกั้นช่องการจราจรขาออกสะพานมิตรภาพ 3 เพื่อไม่ให้คนต่างด้าวข้ามไปฝั่งลาวได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

 

 

--------------------

ข่าว/ภาพ ทวี อภิสกุลชาติ ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครพนม