วันที่ 2 เมษายน 2563-นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  ปฏิบัติหน้าที่ผู้กำกับการบริหารราชการในสถนการณ์ฉุกเฉินจังหวัตอุบลราชธานี ได้ลงนามคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานีที่ 14565/2563 เรื่องปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของของโรคติดต่ออันตราย (เพิ่มเติม) 

อ่านข่าว :"บิ๊กตู่" เตรียมแถลงเคอร์ฟิว ลุ้น ห้ามปชช.ออกจากบ้าน 4ทุ่ม-ตี5

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 2558 ข้อ2 และข้อ 7 (1 )ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 (ฉบับที่ 1 ) 

ผู้ว่ราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานี ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดตามเอกสาร)

 ระบุใจความตอนหนึ่งว่า ร้านขายของชำ ร้านค้า ร้านโชว์ห่วย และร้านขายสินค้าเบ็ดเตล็ดเปิดเวลา 05.00 และปิดเวลา 22.00 น. มีผลตั้งแต่วันที่ 1เม.ย.-30 เม.ย. 2563

ทั้งนี้ ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 พบผู้ป่วยรายใหม่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 598 ราย ผู้ป่วยสะสมจำนวน 14,687ราย , พ้นระยะกักตัว จำนวน 1,000 ราย  อยู่ระหว่างการกักกัน จำนวน 13,687 ราย

ข่าว-ภาพ กฤษณะ วิลามาศ ผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลฯ 

 

ผู้ว่าอุบลฯประกาศเคอร์ฟิวห้าง-ร้านโชว์ห่วย 30วัน

 ผู้ว่าอุบลฯประกาศเคอร์ฟิวห้าง-ร้านโชว์ห่วย 30วัน