จากการนำเสนอข่าวของเว็บไซต์ คมชัดลึก เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ในหัวข้อข่าว “ชาวบ้านสุดช้ำ ประปาหมู่บ้าน งบ 10 ล้าน กลับสร้างแล้วทิ้ง” https://www.komchadluek.net/news/local/419000

ผู้สื่อข่าว คมชัดลึก รายงานว่า ที่ บ้านปฏิรูป ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ได้มีแกนนำชาวบ้าน นำโดย นายชาญชัย ผาอิดดี อายุ 59 ปี กำนันตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วย นางวัฒนา มิ่งขวัญ อายุ 53 ปี ผู้ใหญ่บ้านปฏิรูป หมู่ 5 ต.ศรีสงคราม และตัวแทนชาวบ้าน ได้ออกมาเรียกร้อง สะท้อนปัญหาความเดือดร้อน

พร้อมนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ ตรวจสอบ ปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หลังเคยมีการเสนอ ขอรับการช่วยเหลือ ผ่าน อำเภอ รวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม และหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อจัดสรรงบประมาณ มาดำเนินการก่อสร้าง ระบบประปาหมู่บ้าน แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ

เนื่องจาก เดิมไม่มีระบบประปามาตรฐาน จนกระทั่งได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำ ภาค 3 อุดรธานี เป็นเงินงบประมาณ กว่า 10 ล้านบาท เข้ามาดำเนินการ ตั้งแต่ปี 2558 ประกอบด้วย สถานีสูบน้ำ และระบบประปาถังน้ำใต้ดิน ถังสูง รวมถึงระบบส่งจ่ายไปตามครัวเรือน เพื่อใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ บ้านปฏิรูป รวม 2 หมู่ บ้าน คือ หมู่ 5 กับ หมู่ 9 รวม ประมาณ 400 ครัวเรือน

แต่ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อประมาณปี 2559 แต่ไม่มีการเปิดใช้งาน ถูกปล่อยร้าง โดยผู้นำชุมชนท้องถิ่น และตัวแทนชาวบ้าน เคยทำหนังสือไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข และช่วยเหลือชาวบ้าน เกี่ยวกับปัญหาขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค แต่ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจน และไม่มีการแก้ไข ปล่อยให้โครงการ ทิ้งร้าง ทรุดโทรม จนมีหญ้าขึ้นกลายเป็นป่ารกร้าง

 ชาวบ้านจึงต้องออกมาเรียกร้องผ่านสื่อไปยังรัฐบาล และหน่วยงานเกี่ยวข้อง สะท้อนปัญหาให้เร่งรัดมาดำเนินการแก้ไข เนื่องจากเป็นนโยบายรัฐบาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง แต่โครงการที่สร้างเสร็จกับถูกปล่อยร้าง ไร้การดูแลแก้ไข ตามข่าวที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

กรมทรัพยากรน้ำชี้แจง "ประปาหมูบ้านปฏิรูป"ช้าเหตุผู้รับจ้างทิ้งงาน

หลังจากข่าวได้ถูกเผยแพร่ออกไป ทางกองบรรณาธิการ คมชัดลึก ออนไลน์ ได้รับหนังสือชี้แจง ที่ ทส 0601/1045 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2563 มีใจความว่า

เรื่อง ขอชี้แจงข้อเท็จจริง

เรียน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์คม ชัด ลีก

อ้างถึง เว็บไซต์ข่าวคมชัดลึกได้ตีเสนอข่าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อข่าว “ชาวบ้านสุดช้ำ ประปาหมู่บ้าน งบ 10 ล้าน กลับสร้างแล้วทิ้ง”

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ด่วนที่สุด ที่ ทส 0613/368 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

อ้างถึง เว็บไซต์ข่าวคมชัดลึกได้ตีเสนอข่าววันที 25 กุมภาพันธ์ 2563 หัวข้อข่าว “ชาวบ้านสุดช้ำ ประปาหมู่บ้าน งบ 10 ล้าน กลับสร้างแล้วทิ้ง” โดยรายงานข่าวระบุว่า ที่บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำกอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ได้มีแกนนำชาวบ้าน นำโดยนายชาญชัย ผาอิดดี กำนันตำบลศรีสงคราม ได้ออกมาเรียกร้องปัญหาความคือดร้อน โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรน้ำภาค 3 อุดรธานี เป็นเงินงบประมาณกว่า 10 ล้านบาท

เข้ามาดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อประมาณปี 2559 แต่ไม่มีการเปิดใช้งาน นั้น

กรมทรัพยากรน้ำขอขอบคุณที่ท่านให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าว ซึ่งจะชวยให้สังคมเกิดการ

รับรู้และความเข้าใจอันดี ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องกรมทรัพยากรน้ำขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจจริง

เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง

จึงขอเรียนว่า โครงการได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

โดยผลการดำเนินงานได้ผลงานรวมร้อยละ 80 เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรค

สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ผู้อำนวการสำนักงานทรัพยากรน้ำ และผู้อำนวยการส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อชี้แจงข้อเห็จจริงต่อผู้ร้องและชี้แจงต่อนายอำเภอศรีสงครามเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ชี้แจงให้ประชาชนทราบ ถึงข้อเท็จจริงในประเด็นดังกล่าวด้วย พร้อมนี้ขอขอบคุณที่ท่านให้ความอนุเคราะห์ประชาสับพันธ์ภารกิจของ กรมทรัพยากรน้ำ ด้วยดีตลอดมา

 

ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำชี้แจง "ประปาหมูบ้านปฏิรูป"ช้าเหตุผู้รับจ้างทิ้งงาน

กรมทรัพยากรน้ำชี้แจง "ประปาหมูบ้านปฏิรูป"ช้าเหตุผู้รับจ้างทิ้งงาน

นอกจากนี้ยังมีหนังสือ ที่ ทส 0613/368 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยในสาระของหนังสือฉบับนี้เป็นการรายงานถึงเหตุ และปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่อข้อร้องเรียนที่ เว็บไซต์ คมชัดลึก ได้นำเสนอ ดังนี้

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองปฏิรูปพร้อมระบบกระจายน้ำ บ้านปฏิรูป ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

ซึ่งเป็นโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขณะนี้ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ โดยผลการ

ดำเนินงานได้ผลงานรวมร้อยละ 80 เนื่องจากมีปัญหาอุปสรรคดังนี้

1. เริ่มต้นโครงการได้ทำสัญญาว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรินทร์ประดิษฐ์ทรัพย์ ทำการก่อสร้าง

ตามสัญญาเลขที่ สทภ.3/83/2560 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558 วงเงินค่าจ้าง 10,400,000.00 บาท

(สิบล้านสี่แสนบาทถ้วน) แต่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3

จึงพิจารณาบอกเลิกสัญญาเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560

2.ครั้งที่ 2 ได้ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด 108 ชีวิล ให้ดำเนินการโครงการในส่วน ที่เหลือ ตามสัญญาที่ สทภ.3/83/2560 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ในวงเงินค่าจ้าง 5,918,000.00 บาท

(ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) แต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบัน ผู้รับจ้างก็ยังไม่สามารถดำเนินการ

ก่อสร้างโครงกาวดังกล่าวให้แล้วเสร็จได้ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค3จึงพิจารณาบอกเลิกสัญญา เมื่อวันที่

28 กุมภาพันธ์ 2563 และขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบปริมาณงานที่เหลือ เพื่อจะได้จัดหาผู้รับจ้างรายใหม่

เข้ามาดำเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป ซึ่งคาคว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2563

การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในเบื้องต้น ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 ผู้อำนวยการ

ส่วนพัฒนาและพื้นฟูแหล่งน้ำพร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานได้ลงพื้นที่ มือวันที่ 26-27

กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้ร้องและซี้แจงต่อนายอำเกอศรีสงครามเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ นายเทพรัตน์ วิริโยธิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กรมทรัพยากรน้ำชี้แจง "ประปาหมูบ้านปฏิรูป"ช้าเหตุผู้รับจ้างทิ้งงาน

กรมทรัพยากรน้ำชี้แจง "ประปาหมูบ้านปฏิรูป"ช้าเหตุผู้รับจ้างทิ้งงาน

อย่างไรก็ตาม หากมีความคืบหน้าในกรณี หาตัวผู้รับจ้างก็ดี และการดำเนินการก่อสร้างในส่วนที่เหลืออยู่ มีผลปฏิบัติประการใด เว็บไซต์ คมชัดลึก จะได้นำมารายงานให้ทราบในลำดับต่อไป

 

 

กองบรรณาธิการข่าว คมชัดลึก  รายงาน