วันที่  17  มีนาคม 2563  นายราชันย์  นครจินดา   ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดพิจิตร,นายฐิติกร  สารสุวรรณ   ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร , นายปิยะ   บุญมาประเสริฐ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดพิจิตร , นายบัณฑิต   อภิรักษ์ชนะโชค  ผู้จัดการ ธ.ก.ส.พิจิตร ได้ร่วมกันแถลงข่าวกับสื่อมวลชนถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรพิจิตร ว่า ขณะนี้ ธกส.ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อมด้วยการขยายเวลาชำระหนี้ ลดอัตราดอกเบี้ยปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก พร้อมเติมสินเชื่อใหม่โดยคิดอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปรนเพื่อให้ลูกค้า ธกส.มีเงินทุนเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูการประกอบอาชีพและการดำเนินธุรกิจระยะเวลาดำเนินมาตรการ 2 ปี  เริ่ม 1 ม.ค. 63 – 31 ธ.ค. 64

 

 

 

 

 

                        ธกส. ยังได้ออกมาตรการชูธุรกิจชุมชนสร้างไทยเป็นฐานพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความยั่งยืนสู่ชนบทเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนของเกษตรกร ทั้งแบบธุรกิจส่วนตัวและธุรกิจแบบกลุ่มในการซื้อ-ขายผลผลิต  การแปรรูป และการบริโภคของคนในชุมชนโดยสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทยวงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเพียงร้อยละ 0.01 ต่อปี หรือ 1 ล้าน 100 บาท ต่อปี เป็นระยะเวลาโครงการ 3 ปี กลุ่มเป้าหมายคือกลุ่มกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มเกษตรกร สถาบันการเงินประชาชน วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน  Smart  Farmer  SMEs และสหกรณ์การเกษตร

 

 

 

 

 

                         นอกจากนี้เพื่อเอาใจผู้ชอบเสี่ยงโชค ธกส.พิจิตร และ ธกส.ทั่วประเทศรับขึ้นเงินรางวัลลอตเตอรี่สลากกกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่ 1 คิดค่าธรรมเนียม / ค่าอากรแสตมป์ / ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ตามที่กฎหมายกำหนด รวมแล้วไม่เกินร้อยละ 1.5 – 2 ของมูลค่ารางวัลอีกด้วย ดังนั้นหากสมาชิก ธกส. หรือ พี่น้องเกษตรกรสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูล สามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร 056-650939 ต่อ  63 , 86

 

 

 

สิทธิพจน์  ผู้สื่อข่าว จ.พิจิตร