11 มีนาคม 2563 เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. นายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานไกล่เกลี่ย กรณีผู้ปกครองและประชานชนในเขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ร้องผ่านศูนย์ดำรงธรรม

 

เนื่องจากสมาชิกสภาเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ไม่อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องทางด้านการศึกษา 4 โครงการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุโขทันธานี ได้แก่โรงเรียนวัดไทยชุมพล (ดำรงประชาสรรค์) และโรงเรียนเทศบาลเมืองสุโขทัย และโครงการสร้างถนนทดแทนที่ชำรุด บริเวณเชื่อต่อหมู่ที่ 3 ต.ยางซ้าย รวม 4 โครงการ

คือ1. กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด จำนวน 240,000 บาท

2. โครงการกีฬา อปท. เพื่อจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ จำนวน 8000,000 บาท

3. งบประมาณสร้างห้องน้ำโรงเรียนวัดไทยชุมพลแห่งที่ 2 ที่ชำรุด จำนวนเงิน 590,000 บาท

4. โครงการสร้างถนนทดแทนที่ชำรุด บริเวณเชื่อต่อหมู่ที่ 3 ต.ยางซ้าย อ.เมือง สุโขทัย ซึ่งใช้เป็นถนนสัญจรของผู้ปกครองเวลาไปรับส่งเด็กนักเรียน

ซึ่งในการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ ทางสมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอข้อคิดเห็นว่า โรงเรียนมีเงินสะสมซึ่งน่าจะเริ่มต้นใช้เงินจุดนี้ดูแลตนเองก่อนที่จะขอจัดสรรงบประมาณโดยได้มีการเปรียบเทียบการบริหารงานกับโรงเรียนในจังหวัดอีกหลายโรงเรียน ซึ่งนายพิเชฐ  ไทยกล้า นายกเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ได้ชี้แจงถึงระเบียบการใช้งบประมาณ และความจำเป็นของแต่ละโครงการ

 

ซึ่งท้ายที่สุดนายไมตรี  ไตรติลานันท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้พิจารณาและไกล่เกี่ยเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาของทางเทศบาลเมืองสุโขทัยธานีในการจัดสรรงบประมาณที่มีการร้องมายังศูนย์ดำรงธรรม โดยในวันนี้ทางศูนย์ดำรงธรรมได้เชิญผู้ปกครอง ประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาล และคณะของนายกเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี มาประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟังปัญหาและร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของประชาชนโดยได้ข้อยุติเพื่อแก้ปัญหาโดยให้ทำโครงการที่ประชาชนได้ขอความอนุเคราะห์มาและให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญและสภาก็จะเห็นชอบงบประมาณ เพื่อพิจารณาโครงการเร่งด่วนทั้ง 4 โครงการ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 โดยเครือข่ายผู้ปกครองเด็กนักเรียน และประชาชนที่มีส่วนได้เสียต่างพึงพอใจ และแยกย้ายกันกลับไป

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุโขทัย