วันที่ ( 26 ก.พ.2563) เวลา ที่  หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการนำคณะผู้บริหาร, คณาจารย์, เจ้าหน้าที่ ประกอบกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี  มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อแสดงเจตนารมณ์หรือคำมั่นของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล   เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันและผู้บริหารทุกระดับในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส    เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเกรงกลัวต่อการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีฯ กล่าวว่า   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการ อย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบ โดยมีแนวทางและดำเนินงาน ดังนี้

 1.ดำเนินงานตามแนวนโยบายเพื่อคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่  2)  การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร   8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล และ 10) การป้องกันการทุจริต

2.ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัดตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนดไว้

 

 

3.ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น รู้จักแบ่งแยกประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้เกิดจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลตรวจสอบภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากร ในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึงผลร้ายและความเสียหายจากภัยของการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อมหาวิทยาลัย และประเทศชาติ ให้เกิดวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน

4.ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชั่น และไม่อดทนต่อการกระทำทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในมหาวิทยาลัย เกิดความละอายหรือความเกรงกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชั่น

5.ปลูกฝังจิตสำนึกของบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ให้รู้จักแยกแยะ ผิด ชอบ ชั่ว ดี ให้ทุกคนมุ่งประพฤติดีปฏิบัติชอบ ปฏิเสธคอร์รัปชั่นและสิ่งชั่วร้าย ช่วยกันสร้างและส่งเสริมคนดี รวมทั้งจะต่อต้านการกระทำทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจังตลอดไป

 

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พระนครศรีอยุธยา