นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท พร้อมด้วย นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท  นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท  นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดชัยนาท จำนวนกว่า 200 คน  เข้าร่วมเสวนาภายในงาน “พูดจาประสาท่องเที่ยว” เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น บูรณาการเรื่องท่องเที่ยวร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ณ ศูนย์การเรียนรู้และพัฒนาเกษตรชุมชน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ จังหวัดชัยนาท

นางฉลอม สงล่า นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยว ที่จะช่วยสร้างเศรษฐกิจของจังหวัดชัยนาทและช่วยนำรายได้สู่ประชาชนชาวจังหวัดชัยนาท ทั้งในส่วนของโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าพืชผลทางการเกษตร และสินค้าพื้นบ้าน โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาทมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดเทศกาลอาหารอร่อยลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา การจัดงานเดินแบบผ้าไทยการกุศล ซึ่งแต่ละกิจกรรมได้รับการตอบรับจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี มีนักท่องเที่ยวทั้งในและนอกจังหวัดชัยนาทให้ความสนใจมาท่องเที่ยวกันอย่างจำนวนมาก ทำให้ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าพืชผลทางการเกษตร และสินค้าพื้นบ้าน ได้รับประโยชน์โดยทั่วกัน

ทั้งนี้ งานพูดจาประสาท่องเที่ยว จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 โดยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชัยนาท   เพื่อเป็นเวทีพบปะพูดคุยระหว่าง ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ทั้งโรงแรม รีสอร์ท โฮมสเตย์ร้านอาหาร ผู้ผลิตสินค้า OTOP สินค้าพืชผลทางการเกษตร และสินค้าพื้นบ้าน ได้มีโอกาสปรึกษาหารือ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาสินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวในลักษณะของการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา และรับประโยชน์ร่วมกัน  

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท