วันนี้(17 ก.พ.2563)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สนามหน้าเสาธงโรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.สภ.สำโรงทาบ ได้ร่วมลงนาม MOU ว่าด้วยความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100% /การเปลี่ยนแปลงสภาพรถ/การแข่งขันรถในทาง โดยมี น.ส.บุญจง จากภัย ผอ.โรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ พร้อมกับข้าราชการตำรวจ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมว่าด้วยความร่วมมือสถานศึกษาสีขาว ในโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข กับโรงเรียน เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียที่เกิดจากการขับขี่รถจักรยานยนต์และประสบอุบัติเหตุโดยไม่สวมหมวก

สภ.สำโรงทาบ อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ จัดโครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ 1 โรงเรียนปลอดยาเสพติดและอบายมุข กับโรงเรียน ว่าด้วยความร่วมมือสวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้ผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์หันมาสวมหมวกนิรภัยมากขึ้น พร้อมประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ในการปรับพฤติกรรม ค่านิยมของผู้ใช้รถจักรยานยนต์ให้ตระหนักถึงความปลอดภัย โดยสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในขณะขับขี่ เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ถือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

 

พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.สภ.สำโรงทาบ กล่าวว่า ทาง สภ.สำโรงทาบ ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU)ร่วมกับโรงเรียนศรีสุขวิทยา ต.ศรีสุข อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์โดยมีเงื่อนไขของโครงการ และบันทึกความร่วมมือ ดังนี้ ดำเนินการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างในหน่วยงาน ประชาชนในพื้นที่ ต้องมีการสวมหมวกนิรภัย ทั้งผู้ขับขี่ และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ พร้อมทั้งกำชับให้ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัด ประชาชนในพื้นที่ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามกฎหมายเรื่อง การขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งทั้งคนขับและคนซ้อน หากไม่ปฏิบัติตามถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย และยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ต่อไป

พ.ต.อ.พิษณุ พรานพนัส ผกก.สภ.สำโรงทาบ เพิ่มเติมอีกว่า ความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะอุบัติภัยทางถนน ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต และทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก ความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่อง ป้องกันมิให้เกิดความสูญเสียได้ โดยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือค่านิยมในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง และปลอดภัย สภ.สำโรงทาบ จึงได้จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ด้านการส่งเสริมความปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ขึ้นอีกด้วย

 

ภาพ: เขมชาติ ชุณหกิจขจร

ข่าว: รมิตา สิงหเสรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดสุรินทร์