คณะสงฆ์ แม่ชี คณาจารย์ และพุทธศาสนิกชน จากประเทศเมียนมาร์ ประเทศภูฏาน และประเทศเวียดนาม จำนวนรวมร่วม 300 รูป/คน เข้าศึกษาดูงาน การสร้างความมั่นคงของชุมชนชาวพุทธด้วยพลัง “บวร” อย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินงานโดยคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยในเวลา 08.00 น. คณะศึกษาดูงานฯ ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การค้าตลาดรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีคุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ผู้บริหารศูนย์การค้าตลาดรังสิต และประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปภัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ บรรยายพิเศษ และนำชมศูนย์การค้าตลาดรังสิต ในหัวข้อ “ตลาดวิถีไทย วิธีธรรม ก้าวสู่สากล” ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจ และจิตใจ ให้เจริญก้าวหน้าไปควบคู่กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ผ่านกิจวัตรประจำวัน ด้วยแนวปฏิบัติความดีสากล 5 ประการ ได้แก่ ความสะอาด ความเป็นระเบียบ ความสุภาพ การตรงต่อเวลา และสมาธิ

จากนั้น ในเวลา 13.00 น. คณะศึกษาดูงานฯ ได้เข้ากราบนมัสการ และรับฟังบรรยายพิเศษ จากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม ในหัวข้อ “การสร้างความมั่นคงของชุมชนชาวพุทธด้วยพลังบวรอย่างยั่งยืน” โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้บรรยายถึงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพของวัดให้สะอาด ร่มรื่น เป็นสถานที่สัปปายะ สู่การพัฒนาพื้นที่ทางสังคมการเรียนรู้ด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ ต่อยอดสู่การพัฒนาพื้นที่จิต และปัญญาตามแนวทางพระพุทธศาสนา ต่อด้วยการบรรยายถึงรายละเอียดของการดำเนินงานโครงการหน้าบ้าน น่ามอง ในบ้านน่าดู คนอยู่ในบ้านน่ารัก ซึ่งเน้นการส่งเสริมให้ประชาชนรักษาศีล 5 ผ่านกิจวัตรประจำวัน นำไปสู่สังคมที่มีศีล มีสุข ปรองดอง สมานฉันท์ สามัคคี สันติสุข ปลอดยาเสพติด ปิดท้ายด้วยการบรรยายถึงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่สถานศึกษา โรงเรียนรักษาศีล 5 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเน้นเป็นพลังส่วนหนึ่งในการผลักดันขับเคลื่อนศีลธรรมให้แก่เยาวชน โดยบูรณาการกิจกรรมในโครงการโรงเรียนรักษาศีล 5 ตามนโยบายของคณะสงฆ์ โครงการโรงเรียนคุณธรรม ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามนโยบายของกระทรวงวัฒนธรรม และโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ของชมรมพุทธศาสตร์สากลฯ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังสร้างผู้นําเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมที่มีคุณธรรมพื้นฐาน สอดคล้องกับนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม การสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ของรัฐบาล และการเป็นพุทธศาสนิกชนที่แท้จริง

นอกจากนี้ ภายในงานฯ ได้รับเกียรติจากคุณฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี, คุณสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปภัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์, คุณชาย ชินธนภัทร ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนจังหวัดปทุมธานี ด้านเศรษฐกิจ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี, ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพร์ ธูปกระจ่าง และทีมงานคนรักปทุม พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานฯ โดยพร้อมเพรียงกัน

ในท้ายที่สุด ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และวิทยาลัยพระพุทธศาสนาดองไน ประเทศเวียดนาม ได้กราบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ทุ่มเทอุทิศชีวิตเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแห่งพุทธธรรม และการสร้างต้นแบบระดับชาติในการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชน” แด่พระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) และประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี 5ส) ฝ่ายสาธารณูปการ ของมหาเถรสมาคม

โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนาภรณ์ ได้กล่าวขอบคุณและอนุโมทนา ตอนหนึ่งว่า “รู้สึกปีตียินดี และถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น นับเป็นสิ่งแสดงออกถึงการประสานความร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้น ยิ่งขึ้น ระหว่างคณะสงฆ์ และพุทธบริษัท 4 ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์งานพระพุทธศาสนา ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป คณะสงฆ์ และพุทธบริษัทจังหวัดปทุมธานี มีความตั้งใจที่จะสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้น แก่สังคม จึงได้ตั้งใจทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา และโครงการเพื่อส่งเสริมศีลธรรมรูปแบบต่างๆ ในทุกมิติ อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขด้วยพุทธธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับองค์กรพุทธนานาชาติ เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญของพระพุทธศาสนาไปสู่อนาคตให้เกิดเป็นรากฐานที่มั่นคง และยั่งยืนนาน สืบไป”

 

ภาพ/ข่าว : ธัชนนท์ พิริยะกุลชัย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.ปทุมธานี