ที่โดมแก้วเจ้าจอม วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวศศิรินทร์ มหายศนันท์ รอง ผู้อำนวยการ น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีทิธง รอง ผอ. ร่วมมอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา จากการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 จังหวัดร้อยเอ็ด

  สำหรับรางวัลที่ได้รับจากการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ ได้นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นระดับชาติครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 30 มกราคมถึง 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งหมด 16 ทักษะ ซึ่งมีผลการแข่งขันดังนี้ รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญเงินทักษะการตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ไทยระดับชั้นปวช.​  นางสาวสุดารัตน์ ยาธรรม นางสาวสุภาวดี ทวนพรมราช นักศึกษาระดับชั้นปวช.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองทักษะการประยุกต์ออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายสู่สากลระดับปวส. นางสาวรุจิรา แซ่ลี​ นางสาววราภรณ์ สุดทอ​ นางสาววรรณภา จันทร์เทวี นางสาวศรสวรรค์ สุนันตะ​ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญเงินทักษะการออกแบบและการประกอบอาหารไทยสู่มาตรฐานสากลระดับชั้นปวส. นายชาตรี แตงสุวรรณ นางสาวอรทัย แก่นเมือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทองทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่งระดับปวช.นางสาวณิชาภัทร​ ต๊ะนา​ รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองทักษะการประกวดร้องเพลงสากลหญิงระดับชั้นปวช/ปวส.​ นางสาวอินทิรา ศักดิ์ภูเขียว​ รางวัลชมเชยระดับเหรียญเงินทักษะโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชีระดับปวส. นางสาวกฤติกา ขอบทอง นางสาวสุธีมนต์ นันตะสุข​ รางวัลชมเชยระดับเหรียญทองแดงทักษะการบริการอาหารและเครื่องดื่มระดับปวช/ปวส.​ นางสาวชรินทิพย์ เจริญพร นางสาววิธิดา ใบทอง และนายจักรกฤษณ์ คงสิบ

ซึ่งทางนายไพฑูรย์ ตัณทานนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ นางสาวศศิรินทร์ มหายศนันท์ รอง ผู้อำนวยการ น.ส.ศิริลักษณ์ ศรีทิธง รอง ผอ. ร่วมมอบรางวัลให้กับคณะครูและนักเรียน นักศึกษา จากการประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับชาติ ครั้งที่ 29 จังหวัดร้อยเอ็ด

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธิ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์