ที่ห้องคัทลียา​ ชั้น​4​ โรงแรมฟรายเดย์​ ต.ท่าอิฐ​ อ.เมือง​ จ.อุตรดิตถ์​ นายสมเกียรติ  พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี พ.ศ.2563

 โดยมีนางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางปัทมาวดี สุปัญญา หนงกลุ่มงานฯ นางรัตนาวดี นาคมูล หน.กลุ่มงานฯ จ.ส.ต.ณรงค์ ศรีสืบวงษ์ หนงกลุ่มงานฯพร้อมด้วยแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน 81 หมู่บ้านๆ ละ 2 คน ประธานชมรมอาสาพัฒนาชุมชนหรือผู้แทน อำเภอละ 1 คน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอละ 1 คน และเจ้าหน้าที่โครงการ 5 คน รวมทั้งสิ้น 185 คนเข้าร่วมในการจัดการอบรมในวันนี้

ด้วย กระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชน ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมการพัฒนาชุมชนคือ การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาผู้นำชุมชนและตั้งแต่ปี 2552 ถึงปัจจุบันได้ยอกระดับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ตั้งแต่ปี 2552 – 2562 จำนวน 177 หมู่บ้าน ดังนั้นเพื่อ เป็นการพัฒนา ต่อยอดและขยายจำนวนหมู่บ้านที่มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติให้มีความแพร่หลายทั่วถึงในทุกพื้นที่

สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลให้กับหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไปได้ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ..2563 จำนวน 81 หมู่บ้าน ดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 2 วัน ณ โรงแรมฟรายเดย์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ การอบรมฯ ในครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ตามแนวทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทและหน้าที่ของแกนนำในการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  

การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน การแบ่งกลุ่มย่อยฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

การเปิดการอบรม นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เชิญชวนผู้เข้ารับการอบรม ยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแด่ผู้เสียชีวิต ในเหตุการณ์ ที่จังหวัดนครราชสีมา เป็นเวลา 1 นาที

ณัฐวัฒน์  ราชประสิทธฺ์ ภาพ/ข่าวอุตรดิตถ์