ข่าว

มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล"ประชาคม"ได้วรรณศิลป์

มข.ประกาศรางวัลยกย่องศิลปินมรดกอีสาน เพื่อมอบรางวัลเป็นกำลังใจ หลังศิลปินแต่ละคนสร้างสรรค์ผลงานแก่สังคมอีสาน ปีนี้ยกย่อง 8 ศิลปินหลายสาขา โดยมี "ประชาคม ลุนาชัย" นักเขียนเมืองยโสธรที่มีผลงานเขียนมากมายเป็นศิลปินมรดกอีสานสาขาวรรณศิลป์ ด้าน"แม่หมอลำบุญถม" ย

 

 

               รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2563 โดยปีนี้มีศิลปินที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินมรดกอีสานจำนวน 8 คนประกอบด้วย  สาขาทัศนศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 4 คน ได้แก่ นายสุรพล ปัญญาวชิระ (สื่อผสม) นางกัญญา เจริญศุภกุล (ภาพพิมพ์) นายสมาน คลังจัตุรัส (จิตรกรรม) นายสุวัฒน์ สุทธิประภา (ประติมากรรมพื้นบ้าน) สาขาวรรณศิลป์ มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 1 คน ได้แก่ นายวิชชา ลุนาชัย เจ้าของนามปากกา ประชาคม ลุนาชัย สาขาศิลปะการแสดง มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 3 ท่าน ได้แก่ นางกานดา ส่องศรี (หมอลำบุญยัง สุภาพ) (หมอลำกลอน) นายบุญถือ หาญสุริย์ (หมอลำเรื่องต่อกลอน) นางพัชรี พาพินิช (หมอลำกลอนประยุกต์)  และอมรศิลปินมรดกอีสานหรือศิลปินผู้ล่วงลับแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง อีก 1 คนได้แ่ก่ นางบุญถม นามวันทา (หมอลำเรื่องต่อกลอน)

มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล\"ประชาคม\"ได้วรรณศิลป์

บุญถม นามวันทา

 

นอกจากนั้นยังมีผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ ประจำปี พ.ศ.2563 อีก 12 คน  ประกอบด้วย สาขาหัตถกรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 1 คน ได้แก่ นายสมใจ ปัจตะชารี (ช่างทำกลอง) สาขานิเวศน์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 2 คน ได้แก่ นายสีหา มงคลแก้วและพระนิเทศศาสนคุณ (หลวงพ่อสมาน สิริปัญโญ) สาขาวิสาหกิจชุมชน มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหารบ้านห้วยเสือเต้น และ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านห้วยบง สาขาศิลปกรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 3 คน ได้แก่ นางเลิศนภา สิงห์วงศ์ (หมอลำเลิศนภา กระทิงทอง) (หมอลำกลอน) นางรัศมี อาลัยรัก (หมอลำรัศมี อาลัยรัก) (หมอลำกลอน)และ นายสุวิทย์ สารเงิน (หมอลำกลอน) สาขาศาสนาและประเพณี มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 1 คน ได้แก่ พระภัทรธรรมสุธี (พระครูกิตติสารสุมณฑ์) และสาขาสื่อสารวัฒนธรรม มีผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ 3 คนประกอบด้วย พระครูธรรมาภิสมัย นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน และ นายยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ (จารย์ครูธรรมยอดแก้ว)

มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล\"ประชาคม\"ได้วรรณศิลป์

พระครูธรรมาภิสมัย

มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล\"ประชาคม\"ได้วรรณศิลป์

จักรพงศ์ เพ็ชรแสน

 

เรื่องนี้รองศาสตราจารย์นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า การมอบรางวัลศิลปินมรดกอีสานให้กับศิลปินชาวอีสานและศิลปินจากพื้นที่อื่นที่มาร่วมกันสร้างสรรค์สังคมอีสานให้เป็นที่รู้จักกว้างขวาง โดยจัดต่อเนื่องกันมากว่า 10 ปีแล้ว โดยจะมีการจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 2 เมษายนนี้ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย.

มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล\"ประชาคม\"ได้วรรณศิลป์

ยุทธพงศ์ มาตย์วิเศษ

มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล\"ประชาคม\"ได้วรรณศิลป์

วิชชา ลุนาชัย

มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล\"ประชาคม\"ได้วรรณศิลป์

มข.ประกาศยกย่อง8ศิลปินอีสานรับรางวัล\"ประชาคม\"ได้วรรณศิลป์

 

จิติมา จันพรม  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

ข่าวยอดนิยม