เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่ ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย จ.ศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพลังงานกับเยาวชน “พลังงานเรื่องใกล้ตัว” โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 ประเภท ร.ร.พลังงานชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กับ นายปฏิวัติ จันล่องคำ ผอ.ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน และ น.ส.วันวิสาข์ มงคลแก้ว นักวิชาการพลังงานชำนาญการ สำนักงานพลังงาน จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมีนักเรียน ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน จำนวน 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมี นายปฏิวัติ จันล่องคำ ผอ.ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี ผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.ยางชุมน้อย คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              นายปฏิวัติ จันล่องคำ ผอ.ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน กล่าวว่า กระทรวงพลังงาน ได้ให้ความสำคัญในการจัดหาพลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการ และใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานในประเทศ จึงได้กำหนดให้เรื่องของพลังงานเป็นวาระแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2548 และได้กำหนดแผนงานลงไปในทุกภาคส่วน สำหรับสถานศึกษา กระทรวงพลังงานได้จัดให้มีการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านพลังงานให้กับบุคลากร และนักเรียนใน ร.ร.ให้สามารถบริหารจัดการพลังงานในพื้นที่ตามศักยภาพ พร้อมทั้งสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในประเภท ร.ร.พลังงานชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษาในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ และสามารถนำไปถ่ายทอดสู่ครัวเรือนต่อไป

 

 

 

 

 

                        ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน ได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการในประเภท ร.ร.พลังงานชุมชน ของกระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ ประชาคมและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสำหรับเป็นแกนในการขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่กระทรวงพลังงานได้ตระหนักถึงสถานการณ์พลังงานในประเทศที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศเป็นอย่างมาก ดังนั้น เราจึงต้องหันมามองดูตัวเอง พิจารณาการใช้พลังงานในพื้นที่ เพื่อจะได้นำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างชาญฉลาด ก่อให้เกิดกรประหยัดพลังงานในภาคครัวเรือน การมีส่วนร่วม และสร้างเครือข่ายด้านพลังงานกับชุมชนข้างเคียงต่อไป ตนเห็นว่าโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2563 ประเภท ร.ร.พลังงานชุมชน ที่กระทรวงพลังงานได้จัดทำขึ้นนี้ นับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์ และสามารถเข้าถึงชุมชนได้อย่างแท้จริง แต่สิ่งที่สำคัญประการหนึ่งคือ ความร่วมมือจาก ร.ร.บ้านค้อเมืองแสน และทุกคนที่ต้องร่วมคิด ร่วมทำ และนำไปประยุกต์ใช้จนเกิดความยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

 

 

 

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ