วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงพยาบาลอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี  นายอลงกต วรกี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยเปี่ยมสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อลดอัตราความชุกตาบอดให้น้อยลง ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี คณะแพทย์ จากสมาคมแพทย์ไทยแห่งสหรัฐอเมริกา พยาบาลจิตอาสา และทีมจิตอาสา มาให้บริการแก่ผู้ป่วยในจังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดใกล้เคียง  พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัยธานี คณะจักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุแพทย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้บริการแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา

 

 

                            จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) เมื่อปี 2557 พบว่าทั่วโลกมีประชากรตาบอดถึง 39 ล้านคน และคาดว่าปี 2563 จะมีประชากรตาบอดเพิ่มขึ้นเป็น 76 ล้านคน ซึ่งในประเทศไทยพบอัตราเกิดภาวะตาบอดสูงขึ้น สาเหตุที่ทำให้เกิดตาบอดมากที่สุดเกิดจากต้อกระจกถึงร้อยละ 70  โดยจังหวัดอุทัยธานี เป็นจังหวัดหนึ่งที่เข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุ มีแนวโน้มการเกิดต้อกระจกมากขึ้น ซึ่งโรงพยาบาลอุทัยธานีมีจักษุแพทย์จำกัดเพียง 2 คน มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องรักษารอการผ่าตัด จำนวน 620 ราย ซึ่งจะต้องรอระยะเวลาการผ่าตัดไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงพยาบาลอุทัยธานี จึงได้จัดทำโครงการดวงตาสว่างใส ชาวอุทัยเปี่ยมสุข เพื่อลดระยะรอคอยการผ่าตัด และเพิ่มคุณภาพชีวิตการมองเห็นแก่ผู้ป่วยด้วย โดยมีผู้ป่วยทำการผ่าตัดตาต้อกระจก จำนวน 200 ตา ต้อเนื้อ จำนวน 30 ตา มีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาสายตา ได้ใช้ชีวิตเป็นปกติ ไม่เป็นภาระให้แก่คนในครอบครัว ทำให้คนในครอบครัวสามารถประกอบอาชีพดูแลครอบครัวได้ดียิ่งขึ้น โดยผู้ป่วยบางรายได้ดเปิดเผยว่าดีใจมากๆที่มีทีมแพทย์อาสามาผ่าต่อกระจกให้และมีความรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งเพราะได้มองเห็นอย่างชัดเจนอีกครั้ง

ภาพ-ข่าว นันทศักดิ์ วัฒนพานิช จ.อุทัยธานี