เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 63 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น สถาปนิกที่ออกแบบการสร้างสถานีรถไฟความเร็วสูง ได้มีการจัดประชุมโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาแบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย โดยเป็นการจัดประชุมพบปะเพื่อให้ข้อมูลของโครงการเบื้องต้นและปรึกษาหารือ ซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียดข้อมูลโครงการ แผนการมีส่วนร่วมของประชาชน ขอบเขตการศึกษา แผนการดำเนินโครงการ และช่องทางการติดต่อสื่อสาร และเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทางการศึกษาของโครงการ การพัฒนาโครงการ รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ศึกษา

 

โดยเรื่องนี้สืบเนื่องมาจากในปี 2561 มีการประชุมคณะกรรมการร่วม เพื่อความร่วมมือด้านรถไฟ-จีน ครั้งที่ 23 ฝ่ายไทยได้รับทราบรายงานความเห็นต่อผลการศึกษาความเหมาะสมกับโครงการ ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย ที่ฝ่ายจีนได้นำส่งให้ฝ่ายไทยแล้ว และขณะนี้ฝ่ายจีนอยู่ระหว่างจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม ช่วงหนองคาย-เวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับไทย-ลาว-จีน เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ต่อมาการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษางานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย)

 มีจุดเริ่มต้นการสร้างบริเวณสถานีรถไฟนครราชสีมา และจุดสิ้นสุดบริเวณจุดกึ่งกลางสะพานข้ามแม่น้ำโขง ผ่านพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย ระยะทางประมาณ 356 กิโลเมตร ความยาวขบวนรถ 200 เมตร บรรจุผู้โดยสารสูงสุด 600 คน/ขบวน ความเร็วสูงสุดที่ใช้ในการออกแบบ 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง และรูปแบบของโครงการเป็นระบบรถไฟความเร็วสูงให้บริการเฉพาะผู้โดยสาร และมีการเดินรถร่วมกับรถสินค้าจากจีนไปลาว เฉพาะช่วงสะพานข้ามแม่น้ำโขง-นาทา

ด้านการออกแบบสถานีทั้งหมด 5 สถานี ประกอบด้วย สถานีบัวใหญ่ สถานีบ้านไผ่ สถานีขอนแก่น สถานีอุดร และสถานีหนองคาย ซึ่งมีการออกแบบตามสัญลักษณ์ของแต่ละจังหวัด ดังนี้ สถานีบัวใหญ่ รูปทรงของสถานีจะเป็นรูปดอกบัว สถานีบ้านไผ่ รูปทรงของสถานีจะเป็นต้นไผ่และลายจักสาน สถานีขอนแก่น รูปทรงของสถานีจะเป็นโครงร่างสัตว์ดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ภูเวียงโกซอรัส สถานีอุดรธานี รูปทรงของสถานีจะเป็นลวดลายดินเผาบ้านเชียง และสถานีหนองคาย รูปทรงของสถานีจะเป็นรูปพญานาคและคลื่นน้ำ

 

รูปแบบการให้บริการซึ่งรูปแบบเดิมจะเป็นระบบรถไฟโดยสารความเร็วปานกลางที่เดินรถร่วมกับรถสินค้า แต่รูปแบบใหม่จะเป็นระะบบรถไฟความเร็วสูงให้บริการเฉพาะการขนส่งผู้โดยสาร และมีการเดินรถร่วมกับรถสินค้าจากจีน/ลาว เฉพาะช่วงสะพานข้ามแม่น้ำโขง-นาทา ซึ่งปรับลดความเร็วที่ใช้ในการออกแบบจาก 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง เป็น 250 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนและลดค่าใช้จ่ายในการเวนคืนที่ดิน และปรับเปลี่ยนความลาดชันที่ใช้ในการไต่ระดับจากทางรถไฟระดับดินเป็นโครงสร้างสะพานยกระดับจาก 1% เป็น 2.5% เนื่องจากมีการปรับรูปแบบการให้บริการเป็นการขนส่งเฉพาะผู้โดยสารเท่านั้น ซึ่งการปรับความลาดชันดังกล่าวจะทำให้ความยาวของโครงสร้างสะพานที่เป็นทางลาดลดลง

 ส่วนระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างรวม 12 เดือน ระหว่างเดือนธันวาคม 62- เดือนธันวาคม 63 งบประมาณอยู่ระหว่างการปรึกษาหารือกัน อุปสรรคในการก่อสร้างคือผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งทบทวนมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตราการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม

 เรื่องนี้นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ในการทำโครงการรถไฟความเร็วสูงในครั้งนี้ ก็ต้องมีการอธิบายหรือชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบด้วย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำในครั้งนี้ ต้องการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการปรึกษาหารือกันในการทำในครั้งนี้ให้ละเอียด ถ้าหากขาดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ก็อาจจะทำให้โครงการไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ต้องการให้กำลังใจกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี


ข่าว ทิพมาศ พารุกา ภาพ พรนภา มหาหิงษ์