ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้ 3 ก.พ. 2563 ที่บ้านหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์ สุวรรณฉวี นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วย นาย วิสูตร เจริญสันธ์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา  นาย ธีระชัย  เทพนอก ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ.นครราชสีมา  ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  และพี่น้องประชาชนในพื้นที่  ได้ร่วมกันเปิดถนนปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  ประจำปีงบประมาณ 2562 สาย อบจ.นม.06210  บ้านหินโคนถึงบ้านหนองขาม อ.จักราช จ.นครราชสีมา  มีระยะทาง 3,680 เมตร  งบประมาณทั้งสิ้น 10,715,000.99 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพารา เป็นวัสดุประกอบในการทำถนน  และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของการสัญจรไปมาของราษฏรในพื้นที่ 2 ตำบล คือตำบลหนองขาม และตำบลหินโคน  เนื่องจากถนนสภาพเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ปัจจุบันถนนได้รับการปรับปรุงก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ราษฏรมีการสัญจรที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ด้านการศึกษา และด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

จากนั้น ได้  มาทำพิธีเปิดถนนปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  และถนนลาดยางพาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต  ประจำปีงบประมาณ 2562 สาย อบจ.นม.06210 บ้านหินโคน ต.หินโคน  - บ้านหนองขาม ต.หนองขาม ระยะทาง 2,709 เมตร งบประมาณ 6,700,000 บาท  สาย อบจ.นม. 06202  บ้านหนองขาม ต.หนองขาม -บ้านคลองเมือง ต.คลองเมือง  อ.จักราช จ.นครราชสีมา  มีระยะทาง 1,920 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 4,599,674.38 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพารา เป็นวัสดุประกอบในการทำถนน  และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของการสัญจรไปมาของราษฏรในพื้นที่ 2 ตำบล คือตำบลหนองขาม และตำบลคลองเมือง  เนื่องจากถนนสภาพเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ปัจจุบันถนนได้รับการปรับปรุงก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ราษฏรมีการสัญจรที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ด้านการศึกษา และด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

ต่อมา ได้มาทำพิธีเปิดถนนปรับปรุงถนนลาดยาง พาราแอลฟัลท์ติกคอนกรีต สาย อบจ.นม.06203 บ้านโคกโสน ต.สีสุก - บ้านอรพิมพ์ ต.ศรีละกอ อ.จักราช จ.นครราชสีมา มีระยะทาง 5,630 เมตร งบประมาณทั้งสิ้น 12,099,000 บาท  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้ยางพารา เป็นวัสดุประกอบในการทำถนน  และเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของการสัญจรไปมาของราษฏรในพื้นที่ 2 ตำบล คือตำบลศรีสุก และตำบลศรีละกอ  เนื่องจากถนนสภาพเดิมเป็นหลุมเป็นบ่อ ขรุขระ ปัจจุบันถนนได้รับการปรับปรุงก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อให้ราษฏรมีการสัญจรที่ดีขึ้น มีความสะดวกสบายในการติดต่อราชการ ด้านการศึกษา และด้านการลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น  พร้อมกันนี้ อบจ.นครราชสีมา ยังได้นำรถบรรทุกน้ำ จำนวน 6 คัน และชุดรถขุดเจาะบ่อบาดาล จำนวน 1 ชุด เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฏรที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองขาม  ตำบลคลองเมือง  และตำบลศรีสุก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา