เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 นายสุทธี ปุราทะกา ประธานที่ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบล จ.ขอนแก่น และเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบล จ.ขอนแก่น พร้อมสมาชิกกว่า 100 คน ได้เดินทางไปที่สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช.ภาคอีสานจังหวัดขอนแก่น เพื่อประชุมและยื่นข้อเสนอให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของสภาองค์กรชุมชนตำบล จ.ขอนแก่น ปี 2562 กว่า 203 แห่งที่ไม่ชัดเจน พร้อมกับออกแถลงการณ์โดยเนื้อหาในแถลงการณ์ระบุว่า การทำงานโดยเฉพาะการใช้งบประมาณส่อไปในทางไม่โปร่งใส

 

 

 

                     โดยนายสุทธี กล่าวว่า สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นองค์กรชุมชนที่จดแจ้ง จัดตั้งตามเจตนารมณ์ พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ต้องการให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ การสร้างระบอบประชาธิปไตยและระบบธรรมาภิบาล การพัฒนาท้องถิ่นตามความหลากหลายของวิถีชีวิต วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยสภาองค์กรชุมชนตำบล ตลอดระยะเวลาการดำเนิน 12 ปี ที่ผ่านมา จนกระทั่ง  ณ  วันนี้ ได้มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลแล้ว 203 แห่ง ทั่วทั้งจังหวัดขอนแก่น จากท้องถิ่น  224 แห่ง และจะจดแจ้งจัดตั้งให้ครบอีกจำนวน 21 แห่ง  

 การทำงานเพื่อขับเคลื่อนงาน สนับสนุนชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถแก้ไขปัญหา พัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 ที่บัญญัติไว้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ตามพระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551 

 

 

 

 

                       “ปี 2562 จังหวัดขอนแก่นได้รับงบประมาณ 10,837,949 บาท  เกิดปัญหามากมายขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ทำให้เกิดความแตกแยกในภาคประชาชน ทั้งนี้มีต้นเหตุมาจาก การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงานโครงการฯ และ อาจส่อไปในทางไม่โปร่งใส และไม่ทำตามมติที่ประชุมตามสภาฯ ระดับจังหวัด ทำให้เป็นต้นเหตุของปัญหา ที่สำคัญคือ เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. ขาดการกำกับดูแล และไม่เคารพมติที่ประชุมสภาฯ และอาจมีการสนับสนุนกลุ่มคนที่ไม่ทำตามมติ ที่ส่อไปในทางไม่สุจริตจึงอยากให้พอช.เร่งตรวจสอบเรื่องนี้”นายสุทธี กล่าว

 จากนั้นได้มีการอ่านแถลงการณ์ พร้อมกับยื่นหนังสือให้กับคณะกรรมการพอช.อีสานเพื่อให้ตรวจสอบการทำงานและการใช้งบประมาณดังกล่าว

ภาพ/ข่าวจิติมา จันพรม นักข่าวภูมิภาค จ.ขอนแก่น